simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܐܠܘ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܦ̣ܠܛ ܡܢ ܗܪܟܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܫܠܬܐ ܕܠܐ ܢܦܠ̣ܝܛ ܘܢܣܪܘܚ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ
- ܘܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡ̣ܩܛܠܢܝ ܐܘ ܠܡ̣ܕܒܪܢܝ ܘܠܡܦܩܘܬܢܝ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡ : ܩܛܠ ܆ ܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܡܝܢ ܡܘܬܐ . ܘܐܢ ܫܐܕܐ̈
- ܆ ܚܢܢ ܠܡܪܙܒܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܐܝܬ ܘܪܟܐ ܫ̇ . ܐܠܝܢܢ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܬܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܬܪܝܨ̈ ܐ ܢܡܠܠ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܐܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܒ̇ܥܝܝܢ
- ܕܫܡܝܥܢ̈ ܠܘܛܬܟܘܢ̈ ܆ ܙܠܘ ܠܘܛܘܢ ܠܗܠܝܢ ܘܘܢܝܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܆ Xܗ̣ܠܘ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ . ܟܕ X XX X ܐܡ̇ܪܝ̈ ܕܐܢ ܘܟܢܐ ܣ̇ܒܪܝܢ
- ܠܝ ܕܐ . ܥܒܕ . ܡܛܠ ܕܚܘܫܒܝ ܡܓܪ ܓ ܠܝ ܕܐ . ܢܘܩ . ܢܦܫܝ ܆ ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܓ̇ܠܝܬ ܠܗܘܢ̣ ܘܬܡ̣ܗܘ . ܘܐܡ̇ܪܬ ܠܗܘܢ . ܕܡܢܐ ܡ̇ܠܟܝܢ
- ܆ ܓܕܫ̇ܐ ܕܡܪ̣ܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܒܪܐܙܐ ܐܢܬܘܢ ܦܠܢܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܘܬܡ̇ܢ ܡ̇ܬܗܦܟ ܗܘܐ . ܘܐܢ ܕ . ܒܪܝܢ
- ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܕܪܥܝܢܝܟܘܢ̈ . XX ܒܗ̇ܘ ܦܘܪܩܢܐ ܚܘܛܪܐ ܐܢܬܘܢ . . XX ܐܝܢܐ ܫܘܒܚܐ ¹ܪܒ ²ܡܢ ܐܝܢܐ ³ܐ܏ܘ ܫܡܘܥܐ̈ ܆ ⁴ ܦܚ̇ܡܘ
- . ܘܐܦXܢ ܐܠܗܐ ܪܓܙ ܥܠܝܟܘܢ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܢܬܘܢ X ܘܠܐ ܥܠ ܟܐܒܐ . ܘܒܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܆ ܕܡܪܓܙܢܐ̈
- ܣ̇ܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܡ̣ܪܘ ܐܢܝܢ̈ ܒܥܕܬܐ . ܡܢ ܝܘܡܐ ܐܢܬܘܢ ܢܐܬܘܢ ܠܘܬܝ . ܠܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܟܕ ܡܬܚܡܝܢ
- . ܐܠܐ ܬܗܘܘܢ ܒܝ ܆ ܘܐܢܐ ܗܘ̇ܐ ܒܝܢܬܟܘܢ . ܢܢ . ܒܟܠܙܒܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܩܕܡܝܗܘܢ . ܟܕ ܠܟܠܢܫ ܡܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܠܐ ܐܒ̇ܕܝܢ
- . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܡܚܝܕܝܢ 10 ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܚܝܠܐ ܥܡܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܇ ܘܒܨܠܘܬܐ̈ ܡܥܕܪܝܢ
- ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗ̇ܒܐ ܦܐܪܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܇ ܝܕ̇ܥ ܕܗܠܝܢ ܕܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ
- ܆ ܘܐܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܟܠܡܕܡ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܐܢܬܘܢ ܠܫܠܝܚܝܐ̈ : ܕܐܢ ܠܥ̇ܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܢ XXXX1 . X1ܫ̇ܬܝܢ
- ܗܟܢܐ ܬܬܕܝܢܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ . XXX ܕܝܠܗܘܢ . ܗܘܝܬܘܢ ܗܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܆ ܚܘܒܠܐ ܕܫܘ̇ܐ ܠܗ ܬܩܒܠܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܝ̇ܢܝܢ
- ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܒܫܡܝܐ . XXX ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܝܪ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܐܢܬܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܕܠܐ ܪܫܝܢ̈ . ܟܕ ܝܬ̇ܒ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . XXX ܘܬܬܕܚܩܘܢ
- ܒܢܝ̈ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܢܟܝܢܐ̈ ܘܣܘܓܦܢܐ̈ .
- . ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܒܥ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ Xܢ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ¹⁰ܕܪܒܝ̈ ¹¹ܒܬܐ̈ ܛܒܐ̈ X ¹ܕܐܠܗܐ ܡܩܝܡܝܢ X
- ܕܝܢ . ܗܘܝܬܘܢ ܡܬܬܪܣܝܢ ܘܚܐܝܢ ܡܢܗܝܢ : ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܦܠܓܝܢ ܝX ܘܝܗܒܝܢ . ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܣܝܪ 20ܠܗܘܢ ܐܦ
- ܦܘܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܡܥܣܪܐ ⁰¹ܝ ܡܢ ܡܥܣܪܐ̈ . ܘܢܬܚܫܒ ܠܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܡܢܗܘܢ ܠܝܪܬܘܬܐ ܆ ܦܪܘܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܦ X XXX
- X ܇ ¹⁰ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ X ܬܝܩܪܘܢ X⁰ܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܇ ܒܝܕ ܐܢܬܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܥܠܡ ܕܠܐ ¹⁰⁰ܥܒ̇ܪ ܘܠܐ ܡܫܬܪܐ ⁰¹ܢ ܡܣܟܝܢ