simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym . . ܐܝܠ̣ܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝ̣ܚܐ ܐܝ̣ܬܝ ܐܦ ܡܩܘܟܢܐ ܘܡܟܝܟܐ ܒܠܒܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ ܘܫܡ̇ܝܢܐ . ܟܕ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܐܢܬ ܠܘXܬ ܘ ܐܡ̇ܕ
SevAnt:madHym . . ܕܐܦ ܐܢܐX ܒܚܘܫܒܝܗܘܢẌ ܡܘ̣ܩܘ ܐ̣ܢܐ . . ܘܠܥܒܕܐ̈ ܐܢܬ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ . . ܕܡܛܠܬܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܥ̣ܩ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt:madHym . ܐܠܐ ܣܥܘܪܘܬܟ ܡܪܝ ܡܝXܝܬ̇ ܟܝ ܬ̇ܛ̣ܪ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܝ· ܐܢܬ ܘܛܝ̣ܢܐ ܓܒ̣ܠܬܢܝX ܇ ܘܕ ܠܗ ܕܝܢ ܠܥܦܪܐ ܬܘܒ ܠܝ ܡ̇ܗ̣ܦܟ
SevAnt:madHym . ܕܪܓ̣ܙܬ ܩܠܝܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܆ ܘܡ̣ܚܕܐ ܚ̇ܐܣ ܐܢܬ ܘܡܬܪܚܡ̈ ܐܢܬ ܚ̇ܢܢܐ . ܕܐܝܟ ܕܝ̇ܢܐ ܡܬ̇ܠܚܡ ܐܢܬ ܆ ܘܐܒܗܐܝܬ ܬܘܒ ܡܪܬܐ
SevAnt:madHym . ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬ̈ ܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܡܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܬܕܥ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝܘܢܝܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕ̇ܨܒܐ
SevAnt:madHym . ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬ̣ܬܟܝܠܐ ܐܢܬ ܓܘܣܐ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܡܫ̣ܟܚܘ ܠܓܡ̣ܪ . ܒܐܝܕܝܟ̈ ܓܝܪ ܐܚ̣ܝܕ
SevAnt:madHym . ܡܚ ܝܕ ܟܕ ܒܙܒܢ ܠܐܬܪܐ ܕ ܓܕܪܝܐ̈ ܐܬ̣ܝܬ ܐܝܟ . ܡܛ ܝX ܟܕ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܢܥܢܝܬܐ . X ܡܙ ܓ ܥܠ ܕܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܘܕ̇ܥ
SevAnt:madHym . ܩܕܝܫܐ̇ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ ܀ ܩܙ - ܗ - ܙ - ܝX : ܝ ܝ ܝܝ ܝ-- : ܢ ܐܬܬ̣ ܐܢܬ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܫ̇ . ܒܚX ܫܘܝܐܝܬ ܘܢܐܡܪ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ̇ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym : ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܕܪܚܝ̇ܩ ܇ ܠܐ ܡܪܝ ܬܪܚܩ̈ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܡܢܟ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ · ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܝܝܩܝܢX ܡܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܡܝX ܕ ܐܠܗܐ ܕܩܪܝܒ
SevAnt:madHym ²ܕܡܢܝܚܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܆ ܫܪܪ ܐX ܣܬ̇ܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܐܢܬ ܝ̇ܠ̣ܝܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܦܩ̣ܪ ¹ܗܘܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܟܕ ܠܕܘܝܪܢܐ ܡܝ̇ܩܪ
SevAnt:madHym ²ܩܕܝܫX ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܠܚ̣ܝXܝܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܟܠ ܐܢܬ . ܘܟܕ ܡܫܒܚܝܝܢܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܢܐܡܪ ܩܕܝܫX
SevAnt:madHym ܆ ܕ̇ ܬܩܪܐ ܒܩܐܦܐܠܐܐ̈ ܇ ܗܠܝܝܢ ܕܪܫ̣ܝܡܝܝܢ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܢܬ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܕܕܠܐ ܥܡ̣ܠܐ ܬܫܟܚ ܡܥܢܝܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܒ̇ܥܐ
SevAnt:madHym ܆ ܘܐܒܗܐܝܬ ܬܘܒ ܡܪܬܐ ܐܢܬ . ܕܪܓ̣ܙܬ ܩܠܝܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܆ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܠܟ ܕܐܝܬܝܟ ܚ̇ܢܢܐ . ܕܐܝܟ ܕܝ̇ܢܐ ܡܬ̇ܠܚܡ
SevAnt:madHym ܆ ܘܒܕ ܓܘX ܠܨܠܝܒܐ Xܕܚܠܦܘܗܝ ܣܝܒܪܬܝ ܟܕ ܚ̣ܫܬ ܒܒ̇ܣܪ ܐܢܬ ܢܗܝܪܐܝܬ ܆ ܕܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘ̇ܘ ܕܫ̇ܘܐX ܠܣܢܐܬܐ ܡ̇ܒ
SevAnt:madHym ܆ ܡܢܐX ܬܘܒ ܠܡ ܬܒ̣ܠܥܘܢ ܟܕ ܡܘܣܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝ ܐܢܬ ܥܝܝܢ ܙܟ̣ܝܢܢ . ܘܒܕ ܓܘX ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܐܝܫܝܐ ܢܒܝܐ ܡ̇ܙܥ̣ܩ
SevAnt:madHym ܇ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܪܚ̣Xܝܬ ܘܐܚ̣ܒܬ ܠܝܓܢܣ ܕܝܙܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܐܢܬ ܪܘܚܝܐܝܬ ܒܡܪܝܐ ܆ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܐܝX ܕ ܐܫ̣ܬܘܕ ܝܬ ܡܘܬܗ ܕܚ̇ܛܝܐ ܇ ܐܝܟ X ܗ̇ܝ ܕܢܘܦܘܟ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܫܟܚܘ ܙܢܐ ܕܬܫ̇ܢܝܩܐ ܕܫ̇ܘܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐX ܨ̇ܒܐ
SevAnt:madHym ܐܝ̣ܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢܝ ܠܡܐܒܕ . ܟܕ ܡ̣̇ܣܟܝܬ ܬܩܒܝ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠX ܠܥܘܡܩܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܒܕܢܐ ܇ ܡܘܫܝܛ
SevAnt:madHym ܐܝܟ ܐܣܝܐ ܕܟܐܒܐẌ ܘܡܘܡܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܥܢ̣ܘܒ ܘܐܣ̣ܐ . ܐܢܬ ܐܢܕܝܢ ܘܡܚܘܬܐ ܟܣ̣ܝܬܐ ܐܒܠܠ X ܟܕ ܠܝܐ ܝ̇ܕ ܥ ܐܢܐ . . ܠܗܕܐ
SevAnt:madHym ܐܝܟ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܠܟܝXܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܒ̣ܘ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܠܟ . ܐܢܬ ܐܘܪܩܥܬܐ ܕܐܝ̇ܕܐX ܕܝܬ̇ܒܐ ܥܠ ܟܦ̣ܣܗ̇X . ܐܠܐ ܡ̇ܙܕܩ