simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartStPhokSinop ܐܘ ܥܡ ܡܢ ܐܝܬ ܠܟ . A 210v . 2 82 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܝܡܡܐ̈ . 81 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܥܡ ܡܢܘ ܡܡܠܠ
MartStPhokSinop | ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ | ܠܐ ܦܬܓܡܐ ܝܗܒܝܢ ܠܡܕܡ ܐܢܬ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܛܒ ܘܡܝܬܪ ܐܢܬ ܟܝ ܕܐܚܝܕ
MartStPhokSinop ܟܝ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ | ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ | ܠܐ ܐܢܬ ܫܘܝܢ ܐܦ ܠܐ ܠܡܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܛܒ ܘܡܝܬܪ
MartStPhokSinop ܘܡܢܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܠܗ . 64 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܢܬ ܬܕܥ ܐܢܬ ܗܘܝܬ . 63 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܢܚܙܐ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܠܡܢܘ ܡܕܒܚ
MartStPhokSinop ܓܝܪ ܒܚܫܗ ܗܘ ܫܡܥܬ . ܒܚܝܠܗ ܕܝܢ ܘܒܢܘܚܡܗ ܠܐ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܙܩܝܦܐ . A 206v . 2 B 227v . 1 37 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ
MartStPhokSinop ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ . 18 . ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܡܪ ܠܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܘܐܓܠܘܙ ܬܪܥܝܬܐ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ . ܐܪܐ ܟܝ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop ܐܝܟܐ ܩܐܡ ܐܢܬ . B 225v . 1 7 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܠܐ ܐܡܪܬ ܘܝܗܒܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬܟ . ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ
MartStPhokSinop ܡܢܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܐܙܕܩܦ . 38 . ܐܢܬ ܒܪܘܝܟ | . ܘܓܒܘܠܗ ܕܗܘ ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ ܕܩܪܝܬ ܘܟܢ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܝ . 41 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܟܕ ܡܥܝܩ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠܝܟ . ܐܝܟ | ܕܥܠ ܪܕܝܐ ܘܓܒܪܐ ܡܫܡܗܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܗܐ ܡܬܢܣܐ
MartStPhokSinop ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܕܒܚܘܢ . B 227v . 2 39 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܘܟܡܐ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܢ ܚܡܫ ܪܒܘܢ̈ ܐܢܫܐ ܩܝܡܝܢ ܒܗܠܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܗܦܟ
MartStPhokSinop ܡܢܘ | ܝܗܒ ܠܟ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ ܗܐ ܘܿܠܐ ܗܘ ܠܝ ܕܐܡܪ ܐܢܬ . 1 76 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܕܒܚ ܐܢܐ . ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop . | ܘܠܐ ܫܝܛܬ ܦܘܩܕܢܝ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܗܘܐ ܨܝܕ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܡܠܘܟܐ̈ ܐܠܐ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟ
MartStPhokSinop ܠܡܢ ܕܝܗܒ ܠܟ . 53 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ . 52 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܪܫܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܗܝܒ . ܐܢ ܝܕܥ
MartStPhokSinop . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ
MartStPhokSinop ܕܝܢ ܥܡ ܐܠܗܝܟ̈ ܠܫܝܘܠ ܘܠܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܬܐܙܠ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܬܬܠܐ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܒܐܐܪ ܠܫܡܝܐ ܥܡ ܡܪܝ ܐܗܘܐ .
MartStPhokSinop . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ
MartStPhokSinop ܠܗ . 64 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܢܬ ܬܕܥ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܢܬ ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܢܚܙܐ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܠܡܢܘ ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܡܩܪܒ
MartStPhokSinop ܥܡ ܡܢܘ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܐܘ ܥܡ ܡܢ ܐܝܬ ܠܟ . A 210v . 2 82 . ܦܘܩܐ ܐܢܬ ܛܘܪܐ̈ ܘܚܡܬܗ | ܡܘܩܕܐ ܝܡܡܐ̈ . 81 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܠܐ ܝܕܥ
MartStPhokSinop ܕܝܢܐ ܕܡܛܝܒ ܠܗ ܕܠܐ ܡܫܬܠܡ . 71 . ܟܕ ܕܝܢ ܫܪܬ ܕܚܠܬܐ ܥܠ ܐܢܬ ܒܝ ܘܒܐܒܝ . ܛܪܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܐܬܪܐ ܗܘ | ܕܐܡܪܬ ܐܙܠ . ܘܡܩܒܠ
MartStPhokSinop . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ ܠܗ . 50 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ ܐܢܬ ܬܕܥ ܕܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܪܝܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܝܩܪ