simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent X⁰ܡܢ ܡܪܝܐ ܆ ܡܛܟܣܢܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܥܠܡܐ̈ ܀ X ܠܐ ܬܥ̇ܨܐ ܐܢܬ ܓܕܫܐ̈ ܘܙܒܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܘܫܘܓܢܝܐ̈ . |ܠܐ ܚܟܝ̣ܡ
EliaAnb:BookExer&Cent |ܛܒܬܐ̈ ܆ ܐܩܨ ܐܢܝܢ ܠܐܠܗܐ . |ܘܐܢ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝ̣ܪܐ ܆ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܘܝܥܢܘܬܐ ܀ ܝܙ ܀ ܡܐ ܕܣ̇ܥܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ¹X⁰ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܀ ܒܕܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝ̣ܬ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܕܝ̇ܢܐ ܒ ܀ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ . ܠܐ ܬ̇ܡܪܚ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܆ Xܒܕܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܐܝ̣ܬܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܢܝ̣ܫܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܀ |ܠܐ ܬܘܕܐ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܬܒܨܐ ܒܝܕ ܥܘܩܒܐ ܆ ܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ . ܪܠܐ ܡ̇ܕܪܟ
EliaAnb:BookExer&Cent ܐܝܟ ܥܫܝ̣ܢܐ . ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܚ̇ܕܐ ܆ ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܐܢܬ ܆ ܒ̇ܝܪܬܐ ܐܘ ܡ̇ܣܠܝܬܐ ܀ ܠܙ ܀ ܠܐ ܬܚܕܐ ܡܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܆ ܙ̇ܟܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܐܡܬܝ ܡ̇ܛܝܐ ܆ ܫܥܬܐ ܩ̇ܪܝܬ ܠܚܙܘܩܝܐ ܀ ܨܒ ܀ ܠܐ ܬܥܗܕ ܚܘܒܬ ܐܢܬ ܬܚܕܐ ܒܝܘܡ ܥܘܢܕܢܐ ܆ ܠܐ ܠܣܢܐܐ ܘܠܐ ܠܣܩܘܪܐ . ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒXܬܟܝܬ X 111 X 25 1ܠܐܝܬܘܬܗ ܐܝܬܘܬܗ ܝ111 X 12 . 3 ܡXXܐ ܐܢܬ 8 2 ܒܝXܐ ܡܘܬܐ X 111 X 21 1ܢܬܦܝܢ ܛܒܐ X111 X 10 . 1 ܒXܬܟܝ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܗ̇ ܒܡܚܘܬܐ ܆ ܐܢ ܫܛܬܝܗܝ ܒܬܚܘܡ ܫܬܩܐ ܀ ܕܡ̇ܣܓܐ ܡܡܠܠܗ ܐܢܬ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܪܓܬܗ ܠܣܟܠܐ ܆ ܐܢ ܬܬܠ ܠܗ |ܦܬܓܡܐ . X13 ܘܡ̇ܨܪܦ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܚܦܝ̣ܛܘܬܐ ܆ ܒܛܠܝܘܬܐ ܘܒܣܝܒܘܬܐ ܀ | XXXXX4ܫܠܡܬ ܐܢܬ ܆ ܡܢ̇ܘX ⁸ܕܐܣܠܝ ܒܛܠܝܘܬܐ . X⁰ XXXXX |ܘܩܢܝܘܗܝ X
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܥܕܘܠ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܟ ܚܝܒܐ ܀ X ܥܠ ܛܒܬܐ ܐܘܕܐ ܠܛܒܐ ܐܢܬ ܀ ܡܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ |ܛܒܬܐ̈ ܆ ܐܩܨ ܐܢܝܢ ܠܐܠܗܐ . |ܘܐܢ ܥ̇ܒܕ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܟܢܘܫܬܐ ܀ ܐܠܦ ܡܠܐ̈ ܠܬܠܡܝ̣ܕܐ̈ ܆ ܘܐܢܬ ܫܡܠܐ ܒܝܕ ܐܢܬ ⁸²ܡܠܠ ܥܠ ܩܘܫܬܐ . ܕܠܐ ⁸³ܬ̇ܚܓܪ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܆ ܡܐ ܕܕܐ̇ܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܠܚܘܕܝܟ ܫܪܘܬܐ . ܘܠܐ ܢܐܟܘܠ ܠܚܡܟ ܣܟܠܐ ܆ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܆ ܗ̇ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܐ ܚ̇ܘܒܐ ܀ ܝܐ ܀ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܐܢܗܘ̈ ܕܡܨܝܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪ ܒܝܬܐ ܆ ܠܡܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܫܡܝܢܐ . |ܐܥܝ̣ܪ ܗܘܢܟ ܐܢܬ ܒܗ ܚܫܐ ܕܒܣܪܐ ܆ ܚܛܝ̣ܬܐ ܘܡܘܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܀ ܝܛ ܀ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܫܪܪܐ . ܘܕܝ̣ܠܟ ܗ̣ܝ ܪܫ ܚܟܡܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܕܚܠܬ ܐܢܬ ܘܐܡܪܐ ܒܪܝ̣ܪܐ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܀ ܐܢܗܘ̈ ܕܬܗܘܐ ܗܟܢܐ ܆ ܚܟܝ̣ܡܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܬܪ ܡܣܒܐ ܆ ܕܬܗܘܐ ܙܗܝ̣ܪ ܡܢ ܫܘܪܥܬܐ ܀ ܣܕ ܀ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܚܛܗܐ̈ ܆ ܡܣܒܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܕܝ̣ܫܐ̈ . | X35ܘܚܝܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܝܪ ܝܘܬܪܢܐ ܆ ܡܢ ܚܫܐ ܕܡܓܪܬ ܪܘܚܐ . ܛܒ ܡܢ ܣܒܪܐ ܘܣܘܟܝܐ ܆ ܐܢܬ . ܕܐܢ ܢܦܠܛܟ ܬܘܪܨܐ ܆ ܬܩܕܐ ܐܓܪܐ ⁴⁴²ܡܢ ܥܡܠܐ ܀ ܩ̇ܢܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܝܪ ܬܓܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܣܒܪܬܐ . 5ܦܪܓܡܛܝ̣ܩܘܣX | ܐܢܬ ܗܘܢܟ ܒܝܬ ܓܙܐ ܆ ܠܚܟܡܬܗ ܕܡ̇ܬܩܢ ܟܠܐ ܀ XXXXXXX |ܗ̇ܘܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܘܒܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܬܣܟܐ ܠܛܘܒܐ̈ ܥܬܝ̣ܕܐ̈ ܀ ܠܛ ܀ ܐܢ ܐܝ̣ܬ ܠܟ ܐܢܬ ܐܢ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟ ܕܟܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܥܩܒ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܩܢܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܗ̇ ܬܩܢܐ ܆ ܛܪ ܗܕܐ ܒܚܬܝ̣ܬܘܬܐ ܀ | X74ܐܝܟ ܢܘܗܪܐX ܐܢܬ ܫܪܝ̣ܪܬܐ ܆ ܐܪܙܐ ܗ̣ܝ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ . XX | X8ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܡܕܥܐ ܆ ܬܚܙܐ ܕܢ̇ܗܪ ܐܝܟ ܫܡܫܐ . ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܡܠܐ ܥܦܝ̣ܦܐ ܐܢܬ ܦ̇ܗܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܫܛܝܐ ³⁰²ܘܫܡܝ̣ܛ ܠܒܐ ܀ ܕ ܀ ܐܢ ܨ̇ܒܐ