simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . 0O⬩ X X | X0ܐܢ ܗܘ ܕܪܡܘܬܐ ܬܫܬܠܛ ܥܠܝܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܕܗ̣ܝ ܐܢܬ ܫܚܩܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܕܐܢ ܫ̇ܡܥ ܢܬܥܝܩ ³ܐܝܬ ܠܗ̣ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . 0O⬩ ܝ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܝ ܕܝܘܡܪܗܘܢ ܕܣܒܐ̈ X ⁹ܦܘܦܢܛܝܣ X ¹ X X ² ܝ ܐܢܬ ⁸ܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ XX ܐܢܬ ܆ ⁷ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . X . X 4ܘܐܡ̇ܪܬ | ¹⁵ܠܗ : ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܥܒܕ ܐܒܝ̣ ܐܢ ܐ̇ܬܐ XX ܐܢܬ ܦ̇ܬܚ ܐܢܬ ܬܪܥܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܫܡ̇ܥ ¹⁴ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet . X 4ܠܫܗܪܟ ܕܝܢ̣ ܥܒܕܝܗܝ ¹ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܠܐ ܬܓܠܘܙ ܠܦܓܪܟ ܐܢܬ ܘܗܒ ܣܘܢܩܢܐ ܠܦܓܪܟ X ܇ ܡܛܠ ܕܬܩܘܡ ܬܘܒ ³ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet . X X O⬩ X XX X⁰ܦܫܝܛܘܬܐ |ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܪܒ ܢܦܫܟ̣ ܡܕܟܝܢ̈ ܐܢܬ ³ܠܐ ܬܒܥܐ ܠܡܨܛܠܝܘ ܥܡܗ ܇ ܕܠܐ ܢܩܕܡܘܢܟ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet . X X X0ܐܢ ܛܢܢܐ ܫ̇ܚܩ ܠܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܕܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܟܠܢ ܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܠܠܒܟ ܕܢܬܛܦܝܣ ܕܐܫܬܒܩܘ ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܆ ܘܡܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . X X08ܐܢ ¹ܡܡܠܠܐ ²ܕܒܐܚܘܟ ܫܚܩܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܕܐܢ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܒܪܓܬܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̣̈ ܐܬܕܟܪ ܠܣܪܝܘܬܗܝܢ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . X X0ܐܢ ܐܫܬܠܛܬ ܥܠܝܟ ܪܡܘܬܐ̣ ܡܘܒܕܐ ܠܗ ܠܟܠܗ Xܝ ܥܡܠܟ . ܐܢܬ . X X0ܘܐܢ ܠܥܒܘܬܐ ܐܠܨܐ ܠܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܣܪܝܘܬܗ̇ ܆ ܘܡܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . X Xbܗ̇ܝ ܓܝܪ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܩܒܠܬ ܠܐܠܝܫܥ ܡܛܘܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܬ XX ܠܟ ܥܢܝܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܕܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܗ̣ ܘܡܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . X ܐܢ ܗܘ ܕܐܝܬܝܟ ܛܠܝܐ̣ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܫܬܠܛ ܕܬܣܒ ܡܕܡ ܡܢ ܐܢܬ ܢܡܫܘܚ X ¹ XX X X ܘܡܕܡ ܕܡܬܣܝܡ ܩܕܡܝܟ̣ ܣܒ ܐܝܟ ܡܬܥܨܐ
AbbaIs:Ascet . X ܫܠܘܐ ²ܒܡܘܟܟܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ̣ ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܠܒܟ ܕܢܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܐܠܘܨܝܗܝ ܠܦܓܪܟ XX ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ̣ ܇ ܘܡܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . X0ܒܓܣܝXܐ ܕܝܢ̣ ܗܘܠܘܣ ¹ܠܐ ܢܫܬܡܥ ܩܠܟ . XX XX ܐܢ ܐܢܬ . XX ܐܢ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܦܘܩ̣ ܚܙܘܩ ܣܦܘܬܟ̈ ܆ |ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . XX . bܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܐܓܬܘܢ ܕܥܡ̣ܪ ¹ܒܬܒܐܝܣ ܥܡ Xܝܐܢܫ ܐܢܬ ܗܟܢ ܟܬܪ ܇ ܢܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̣̈ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . XX ܐܢ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܠܒܪ ܆ ܠܐ ܬܛܥܢ ܐܢܝܢ̈ ܘܬܐܬܐ ܐܢܬ ܇ ⁵ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܠܟ ܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܒܨܪ
AbbaIs:Ascet . XX ܐܢ ܫܟܝܪܘܬܐ ܬܙܕܪܥ ¹ܒܠܒܟ ܟܕ ܝܬ̇ܒ ܐܢܬ ܒܩܠܝܬܟ XX ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟܠܗ ܠܒܟ : ܕܠܐ ܡܨ̇ܐ ܐܢܐ ܨܐܕܘܗܝ̣̇ ⁵ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . XX ܗܘܝ ܡܥܬܕ ܢܦܫܟ̣ ܕܐܝܟܢܐ ܬܚܙܐ ܠܐܠܗܐ . XX ܕܘܢ ܢܦܫܟ ܐܢܬ X4ܗܘܝܬ ܥܗܝܕ ܕܐܝܬ ܠܟ ܕܬܬܠ ܚܘܫܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
AbbaIs:Ascet . XX ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ¹ܬܪܒܝܬܐ ²ܐܢܝܢ̈ ܕܥܠܝܡܘܬܐ . X XX ܐܢܬ ܠܐ ܬܘܒ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̣ ܘܐܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet . XX ܘܝ ܠܢܦܫܐ ܕܚܛܬ ܡܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ 0O⬩ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ . ܟܕ ܓܝܪ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܠܗ̇ܘ ܬܫܣܬ̣ ⁵ܫܬܐܣܬܐ ܕܒܝܬܟ ܗ̇ܦܟ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet . XXX ܐܢ ܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪܐ ܢ̇Xܕ ¹ܠܗ ܠܠܒܟ̣ܐܬܕܟܪ ܠܣܪܝܘܬܗ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܫܠܡ ܠܟ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܐ XX ܕܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܆ ܘܡܬܢܝܚ