simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet X ²ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ XX ¹ X X4ܐܢ ܬܘܬܪ ܠܡܣܟܢܐ ܆ ܠܐ ܬܩܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܢ̇ ܥܠܐܒܐܐܫܝܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : XܩܝXXX ¹ 1 X ܡܫܝܒܕ
AbbaIs:Ascet ܗܘ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܣ̣ܡ X ܦܪܨܘܦܗ ܒܝܢܬ ܐܢܬ ܐܫܬܚܪ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ̣ ܝܗ̣ܒ ܬܘܕܝܬܐ ܠܐܠܗܐ̣̇ ܟܕܐܡ̇ܪ :
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܟ |ܒܐܬܪܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܩܘܦܚܐ ܕܒܐܝܕܥܬܐ̣ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܠܟ ܟܘܠ ܟܠܗ ܕܡܛ̣ܝܬ ܠܡܕܡ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܝXXX ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ¹ܥܡ ܐܚ̈ ܐ ܠܐܟܣܢܝܐ : ܘܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܫܪܘܢ ܨܝܕ ܐ⬩ܚܐ ܐܢܬ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ : X ܕܫܒܘܩܘ ܘܢܫܬܒܩ ܠܟܘܢ . X8ܐܢ ܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܟܕ ܢܛ̇ܪ ܐܢܬ ܐܟܬܐ ܠܩܪܝܒܟ̣ ܪܡ̇ܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܦܘܡܐ ܐܢܬ ܇ ¹⁸ܘܛܥܝܢ ܠܗܘܢX ¹ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܘܠܐ ܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܠܬܗ ܇ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܬܠܐ ܥܡܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . 0 ¹ X ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣ ܢܛ̇ܪ
AbbaIs:Ascet . ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܚܕܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕܐ̣̈ ܟܣܝܘܬܐ ܕܡܚܫܒܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܡܩܪܒܐ ܥܡܟ ܆ ܠܐ ܬܒܗܬ ܕܬܓܠܝܗ̇ ܩܕܡ ܐܒܗ̇ܬܐ ܇ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܩܘܐ̣ ܘܠܐ ܬܐܙܠ ܠܘܬ ²ܐܚܪܢܐ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܫܐ̣ܠܬܝܗܝ ܠܘܩܕܡ ܐܢܬ ܠܛܘܪܐ ܕܬܗܘܐ ܥܡܐܚܐ̈ ܒܕܝܪܝܘܬܐ X ܆ ¹ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܫܘܪܐ ܇ ܡܛܘܠ ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܬ ܡܠܠ ܥܡܢ ܐܪܡܐܝܬ ܇ ⁴ܫܡܥܝܢܢ ܗܘ ܓܝܪ ܚܢܢ . ܘܠܡܢܐ ܡܡܠܠ XX
AbbaIs:Ascet . XXX ܐܢ ܪܓܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܗܢܝܐܐ ܠܟ̣ ܐܬܕܟܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘ ܐܢܬ ܕܦܓܪܐ ܢ̇Xܕ ¹ܠܗ ܠܠܒܟ̣ܐܬܕܟܪ ܠܣܪܝܘܬܗ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܒܢܦܫܟ ²⁹ܒܬܢܚܬܐ̈ ܇ ³0ܘܕܠܐ ³¹ܡܡܬܘܡ ܬܗܘܐ ܦܨܝܚ ܐܘ ܐܢܬ ܘܢܥܒܕ ܥܡܟ ²⁸ܪܚܡܘܗܝ̈ ܇ ܘܬܪܓܫ ²⁷ܒܢܦܫܟ ²⁸ܕܥܡ̇ܠ
AbbaIs:Ascet . ܡܢ ܡܝܟܐ . ܥܡܝ̣ ⁸ܡܢܐ ܥ̇ܒܕܬ ܠܟ ܇ ܐܘ ܡܢܐ ܐܟ̇ܪܝܬ ܐܢܬ ܐܬܦܢ ²ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܕܢܩܘܡ X ³ ܠܟ ⁴ܒܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ⁵ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܝܬܝܪ ܡܢܗ . ܝX ܚܕ X² ¹¹ܘܕܦܘܪܥܢܘܬܗ X¹ ⁸ X X ¹⁰ܠܢ ⁸ X XX ܐܢܬ ܒܥ̇ܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܚܕܕܐ̈ ܇ ¹ܐܢ ²ܦ̇ܠܚ ܐܚܘܟ ܝܬܝܪ ܡܢܟ̣ ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܚܒܢܢܐ ܇ ܐܡܬܝ XX ܕܝܢ ܬܩܘܡ ܡܢ ܫܢܬܟ . ³ܐܢ ܩܠܝܠ ܬܢܘܡ ܐܢܬ ܕܐܙܕܟܝܬ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ . ²̈ ܡܢ ܡܬܠܐ̈ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܡ̇ܟ
AbbaIs:Ascet ܕܟܠܗܝܢ ܫܡ̣ܠܝܬ . ܠܐ ܓܝܪ ³ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܬܠܬܐ Xܢ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ̣ ¹ܡܟܝܠ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝ ܆ ²ܛܥܝܬ ܒܗܕܐ ܕܣ̇ܒܪ
AbbaIs:Ascet ܒܡܪܝܐ . 0O⬩ ³ XXX X0ܐܢ ܗܘ̣ܝܬ ܝܬ̇ܒ ܒܩܠܝܬܐ̣ ܐܝܨܦ ܐܢܬ ¹ܒܟܠ ²ܝܘܡ : ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
AbbaIs:Ascet . ܝXX XX XX ܐܢ ܢܬܓܠܝܢ̈ |ܠܟ ܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܠܡܦܫܩܘ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܒܝܫܬܐ ܥܡ ܐܚܘܟ ܇ ܘܐܠܐ̣ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
AbbaIs:Ascet ܕܒܗ̇ܘ ܡܐ ⁵ܕܥܒ̇ܕܐܢܬ̣ ܡܬܛܦܝܣ ܠܟ ܐܠܗܐ X . X XX ܐܢ ܬܪܚܩ ܐܢܬ ²ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܆ ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܐܢܫܘܬܐ̣ ³ ܟܕ ⁴ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ²ܕܢܫܒܘܩ ܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܬܦܪܘܥ ܠܩܪܝܒܟ XX . ⁰X ³ XX ܐܢ ܐܢܬ ܥܠ ܒܝܫܘܬܐ ܕܒܓܘܟ ܇ ܐܠܐ ܐܬܕܟܪ ܣܟܠܘܬܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܠܫܘܒܗܪܗ ܕܥܠܡܐ̣ ܡܛܠ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܠܠܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ̣ ⁵ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܪܚܡ ܠܡܬܦܬܝܘ̣ ⁴ܡܛܠ ܕܒ̇ܥܐ