simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܡܨܠܐ ¹⁷ܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ̣ ܇ ¹⁸ܘܛܥܝܢ ܠܗܘܢX ܐܢܬ ܕܬܦܪܘܥ |ܠܩܪܝܒܟ̣ ܬܗܘܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐ : ¹⁵ܐܘ ¹⁸ܕܘܝܐ̣
AbbaIs:Ascet ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܠܡܥܒܕ . XX ܐܢ ܗܘ ܕܦ̇ܠܚ ܐܚܘܟ ܒܥܒ̇ܕܐ̣ ܘܣ̇ܪܚ ܐܢܬ XX4ܐ̇ܢ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܥܡ ܡܚܝܠܐ ܠܐ ¹ܬܬܚܪܐ ܟܣܝܐܝܬ̣ ܟܕ ܨܒܐ
AbbaIs:Ascet ܠܗ̣ ܐܠܐ ² ܐܡܪܬ : ܒܪܟ ܡܪܝ . ³ XX ܟܕ ܫ̇ܬܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܝܐ̣̈ ܐܢܬ X ²ܬܗܘܐ ܡܦܗܐ XX ¹ X XX ܠܐ ܬܫܘܛ ¹ܐܝܕܟ ܨܝܕ ܡܕܡ ܪܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ³ܒܙܒܢܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܩܦܣܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܢܦܫܗܘܢ ⁴ ܐܢܬ XXXbܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܟ̣ ¹ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ²ܕܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܟ̣̈ ܘܬܥܘܠ ܠܩܠܝܬܗ ܕܐܚܘܟ ܆ ܠܐ ܕܥ ¹ܟܘܠ ܟܘܠܗ ܐܢܬ ܕܡ̇ܢ ⁸ܪܡܐ ⁷ܠܝ ܠܝ̣ ⁸ܕܩܫܝܘܬ ܠܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . XX ܐܢ ܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ܆ ܘܐܢܬ ܚܢܦܐ ܐܝܬܝܟ ܇ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙ̇ܕܩ ¹³ܠܡܨܠܝܘ ܚܠܦ ܐܢܬ ²⁰ X ܕܫ̇ܐܛ ܠܟ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥ ܠܟ ܘܡܬܚܪܐ ܠܩܘܒܠܟ ܣ̇ܢܐ
AbbaIs:Ascet . 0O⬩ ܝ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܝ ܕܝܘܡܪܗܘܢ ܕܣܒܐ̈ X ⁹ܦܘܦܢܛܝܣ X ¹ X X ² ܝ ܐܢܬ ⁸ܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ XX ܐܢܬ ܆ ⁷ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ X XXX ܐ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܟ ܣܘܢܩܢܐ ܠܡܐܙܠ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕܝܗ̇ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܫ̇ܚܩ
AbbaIs:Ascet ܨܝܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܬܣܟܐ ܒܠܒܟ ܕܐܝܬ X ܠܗܘܢ ܠܡܚܕܐ ܣܓܝ ܐܢܬ ܚܛܝܬܗ̣ ܕܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܚܛܐ . XX ܐܢ ܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܨܐ ܗܘ̣ܝܬ ܕܗܕܐ ܬܥܒܕ ܆ ܡܢܐ ܣܘܢܩܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܐܢܬ ¹⁴ܘܢܒܠܥ̣ ܡ̇ܨܐ ܆ ܕܢܥܩܘܪ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܝ . ܐܠܘ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ܠܡܛܫܝܘ ܡܕܡ ܒܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ܇ ܠܝܬ ܓܝܪ ³⁸ X ܠܡܡܠܠܘ ܡܕܡ ܐܝܟ ܨ ܐܢܬ ³⁶ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕ ܩܢ̣ܐ ³⁷ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̇ܐ
AbbaIs:Ascet ܠܡܐܣܪ X ܢܦܫܟ ܒܩܘܦܚܐ ܝܬܝܪܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܚܝܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝܠܟ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܣܘܢܩܢܟ ⁴ܠܝܬ ܠܟ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܒܟܠܡܕܡ ܒܡܟܝܟܘܬܐ³ܐܝܬܝܗ ܆ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܪܡܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܢܝܚܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ̣ ²ܘܗ̇ܝ ܕܬܫܪܐ ܨܒܝܢܟ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܬܥܨܐ
AbbaIs:Ascet ܡܢܗ̇ . XX ܛܪ ܕܝܢ ܢܦܫܟ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬ ܫܡܐ ܗ̇ܝ ܕܩܝܡܐ ܐܢܬ ܕܐܬܥܡ̣ܕܬ ܒܗ̇ ⁴ܐܚܘܕ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܐܢܬ X ܥܠܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܒܨܪ
AbbaIs:Ascet ܠܗ . ܕܥܝܗܝ ܗܟܝܠ ܒܝܕ ܥܒ . . . ܕܘܗܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܟ ܒܝܕ ܥܒ . . . ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܢܦܫܟ . ܗܐ ܗ̣ܘ ܡܢܐ ܝܗ̣ܒ |ܠܟ ܆ ܘܐܢܬ ܡܢܐ ܝܗ̇ܒ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ X ܝܩ̇ܪ ܠܚܟܡܬܐ̣ ܕܢܥܢܝܟ ܣܘܟܠܐ . X 4ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܫܝܘܠ ܒܝܬܗ̇ ܇ ܡܚܬܢ̈ ܕܝܢ ¹¹ܠܢܩܥܘܗܝ̈ ܕܡܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܟܬܒܐ̣ ܠܐ ܬܫܦܪ ܠܨܒܬܗ ܆ ¹ܚܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܠ . X O⬩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܐ ܬܫܡܠܐ ܪܓܬܟ ܕܬܥܒܕ ܠܟ ܒܕܡܘܬܗܘܢ . XX ܐܢ ܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ܒܟ ܇ ܕܠܡܐ ܡܕܡ ܡܢ ³0ܕܐܒܕܢܐ ܢܪܚܩܟ ܡܢ XXX X0ܚܘܒܗ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ X ²ܡܫܟܚ ܦ̇ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܢ ܚܘܒܗ . ܐܬܒܩܐ X ܗܟܝܠ
AbbaIs:Ascet ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ : ܐܘ ܡܛܠ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̣̈ ܐܘ ܐܢܬ ܡܢܝܚ ܠܟ XX . 0 X4ܐܢ ܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡ ܐܚܐ̣̈ ܘܠܐ ܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܒܩܠܝܬܐ 0O⬩ ܇ ²ܟܕ ܚ̇ܐܣ ܐܢܬ ܥܠ ܐܒܐ ܐܘ ܥܠ ܐܡܐ̣ ܘܥ̇ܗܕ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܬܪܦܐ ܪܓܬܗܘܢ ܕܬܥܘܠ ܒܟ ¹ܟܕ ܝ̇ܬܒ