simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܗܘ² XXX ܠܩܘܒܠܟ ܇ ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ⁵ܡܬܥܙܥܙܝܢ ⁸ܡܢ ܒܬܪܟ ܇ ܐܢܬ ܗܒ ܠܝ ܙܦܠܢ ܇ X ܐܠܐ ܨܠܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܟܢܐ : ¹ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣
AbbaIs:Ascet ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܇ ܘܠܐ ܡܛ̇ܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ⁵ܐܠܐ ⁸ܩܕܡܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ³ܥܠ ܥܒܕܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܬܣܒܪ ⁴ܕܡܕܪܟ
AbbaIs:Ascet ܠܡܪܐ ܕܝܠܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܐ ܠܟ ܚܐܪܘܬܐ̣ ܟܡܐ ܕܡܬܛܦܝܣ ܠܒܟ ܐܢܬ ܕܥܒ̣ܕ . ¹ܠܐ ܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܒܪܚܐܪܐ̣̈ ܟܡܐ ܕܡܪܓܙ
AbbaIs:Ascet ²0ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܫܒܬܐ ܇ ²¹ ܒܪܢܫܐ ܡܗܝܡܢܐܐܡ̇ܪ ²²ܠܨܠܡܐ : ܐܢܬ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̣̈ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝܝX XXܐܒܐ ܦܘܡܝܢ : |ܡܢܘ ܕܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܦ̇ܩܚ ܠܝ̣ ܥܕܪܝܢܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܩܢܝ ܠܡܚܛܐ ܠܟ ܡܛܠ ܐܢܬ . X ¹³ܩXX ¹² X ܡܥܕܪܢܝ ܇ ³ܒܐܝܕܝܟ̈ ܐܝܬܝ ܇ ܐܢܬ |ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܇ ܐܠܐ ܐܪܡܐ ܬܝܒܘܬܐ ܘܐܡܪ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܆ ¹ܘܥܒܪܐ ܣܟܠܘܬܐ . ² ܐܢܬ ܠ . X O⬩ X4ܐܢ ܡXܣܟܠ ܐܢܬ ܒܣܘܥܪܢܐ̣ ܠܐ ܬܕܓܠ ܟܕ ܒܗ̇ܬ
AbbaIs:Ascet : ¹0ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܪܚܡܐ̣̈ ܦܪܘܩܝܢܝ ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̇ܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܡܕܡ ܠܐ ܡܥܝܩ ܐܢܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܒ̇ܟܐ ⁸ܐܢܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐ̇ܡܪ X
AbbaIs:Ascet ܡܢܗ̇ . XX ܛܪ ܕܝܢ ܢܦܫܟ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬ ܫܡܐ ܗ̇ܝ ܕܩܝܡܐ ܐܢܬ ܕܐܬܥܡ̣ܕܬ ܒܗ̇ ⁴ܐܚܘܕ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܐܢܬ X ܥܠܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܒܨܪ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܠܡܐܙܠ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܠܡܥܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 4ܘܡܛܠ ܐܢܬ ܡܘܡ̣ Xܝ ܘܐܢ ܓܙܪܬ ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܚܘܫܒܐ ܕܐܪܥܐ̣ ܘܐܢ ܛܝܒܬ
AbbaIs:Ascet ܠܡܛܥܢ ܥܡܠܐ̣ ⁵ܐܘ |ܬܗܘܐ ⁶ܥܠܬܐ ܡܕܡ ⁷ܐܝܕܐ X ܕܗܝ ܐܢܬ X ܢܦܫܟ ܒܩܘܦܚܐ ܝܬܝܪܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܚܝܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ܠܦܓܪܟ ܕܡܡܐܢ̣ ²ܐܡܪ ܠܗ : ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܢܝܚܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܢܩܝܡܟ̣ ܥܒܕ X ܬܫܡܫܬܟ ¹ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ . X 4ܐܢ ¹ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܡܣܝܒܪܘ ܡܠܬܗ ܕܩܪܝܒܟ ܇ ܘܟܕ X⁷ܠܐ ܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܗ . 0O⬩ܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܨ̇ܐ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܠܐ ܐܦܝܟ̈ ܨܝܪ ܩܪܝܒܟ ܇ ܘܠܐ ܬܚܘܪ ܠܟܐ ܘܠܗܠ ܇ ܐܢܬ ܬܠܬ : ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ ܘܠܥܣܘ ⁴ ܬܘܒ ܩܠܝܠ . X4ܟܕ ܐ̇ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܡܫܪܐ ¹³ܝX ܘܡܫܪܐ ¹² X ܡܚܝܬ |ܘܒܠܥܬ ܆ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܐܢܬ X X¹ ⁷ܝ̇ Xdd X X¹ ⁰ܒܝܫܐ̈ dd X¹ܕܒܝܫܘܬܐ X ⁵ܘܕܠܐ ⁴ Xܐܦ
AbbaIs:Ascet ܕܢܐܙܠ . ܘܐܢ ܚ̇ܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܠܐ ܡܢܚ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ̣ ܐܘ ܐܢܬ ܟܕ X |ܚ̇ܐܫ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ⁴ܐܠܐ ܢܐܡܪ ܠܗ̣ ܒܚܘܒܐ : ܒ̇ܥ ܝ
AbbaIs:Ascet ܨܝܕ ܐܢܫܐ ܣܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܇ ܘܢܫܬܟܚܘܢ ܥܡܟ ܐܢܬ ¹ܠܗ ܇ ܘܣܦ̇ܩ ܠܟܘܢ ܣܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܟܚܬܘܢ . XX ܐܢ ܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܐܚܐ ܗܢܐ ܆ ⁵0 ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ⁵¹ܐܝܢ̣ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܗ̣ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܡ̣ܥ . ܘܐܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ : ܠܐ X ⁴ܫ̇ܡܥ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܒܟܠ ܝܘܡ ܕܐܝܢܐ ܚܫܐ ܙܟ̣ܝܬ̣ ܘܠܐ Xܢ ܬܗܝܡܢ ܠܢܦܫܟ ܆ ܐܢܬ ܐܚܝܟ̈ ܥܒ . . . ܕܝܟ̣ ܘܛܢܢܟ ܢܐܟܘܠ ܐܢܘܢ . 0O⬩ X8ܒܨܝ
AbbaIs:Ascet ܠܗ ¹²ܘܡܘܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܐܫܟܚܬܝܗܝ : ܗ̣ܝ¹³ XX ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܠܒܗ ܛܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܫ̇ܩܠ
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܐܒܘܟ ܐܘ ܥܡ ܐܚܝܟ̈ ܆ ¹ܠܐ X ܬܫܬܟܚ ܕܐܝܬ ܠܟ ܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܐܢܬ ܥܡܗ̣ ܒܟܠ ܡܕܡ ܇ ܘܗܢܐ ܗܘ ܫܝܢܐ ܘܫܘܥܒܕܐ . ¹ X8ܐܢ ܥܡ̇ܪ