simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܣܢܝܬ ܡܪܕܘܬܝ ܇ ܘܫܕܝܬ ܡܠܝ̈ ܠܒܣܬܪܟ . ܥܡ ܫܪܟܐ ܐܢܬ . ܕܡܐ ܠܟ ܘܠܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ ܇ ܕܫܩܠܬ ܩܝܡܝ ܒܦܘܡܟ ܇
PhiloxMab:Disc . ܘܠܐ ܬܒܕܐ ܕܡܘܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܟ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܬܣܒ ܥܠܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܇ ܡܐ ܕܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܦܓܪ ܫܡܥ
PhiloxMab:Disc ܒܝܕܥܬܟ ܆ ܠܡܕܡ ܕܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡܬ ܐܬܩܢܬܗ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܘܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܛܝܒܬ ܡܣܩܬܗ ܕܒܪܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܬܛܟܣ
PhiloxMab:Disc . ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬܗ̇ ܆ ܠܘ ܒܬܒܥܬܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܗܘܝܐ ܐܢܬ . ܗܝ ܓܝܪ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܠܟ ܇ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ ܡܬܩܪܒ
PhiloxMab:Disc ܘܐܬܠ ܠܟ . ܥܕ ܠܐ ܡܬܕܒܪ ܐܢܐ ܡܢܟ . ܘܐܝܟ ܕܫܐܠ ܬܠܡܝܕܐ ܐܢܬ ܇ ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܬܠܡܝܕܗ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܡܪ ܗܘܐ ܇ ܕܫܐܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
PhiloxMab:Disc ܠܡ ܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܟܬܪ . ܘܐܢܬ ܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ ܆ ܐܢܬ . ܦܫܛ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܕܗ ܆ ܘܡܠܠ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܩܢܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܪܬܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܆ ܘܡܗܝܡܢ ܬܘܒ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܐ . ‏ ‏ܡܕܝܢ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܣܝܡܝܗ̇ ܫܬܐܣܬܐ ܠܕܘܒܪܐ ܕܩܢܘܡܟ . ܗܘ ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܫܪܐ . ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܣܡܗ̇ ܫܬܐܣܬܐ ܠܟܘܠܗ̇ ܥܕܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܢܨܚܢܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܟ . ܗܘ ܪܩܥܗ̇ ܐܢܬ ܕܩܢܘܡܟ . ܗܘ ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܛܢܗ̇ ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܛܪܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ . ‏ ‏8 ܐܢܬ ܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܗܝ ܒܪܝܐ ܥܝܢܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܒܫܐܕܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܚܙܐ
PhiloxMab:Disc ܕܬܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܩܕܡܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܗ . ‏ ‏24 ܐܢܬ ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܒ ܠܟ . ܘܦܘܩ ܒܬܪ ܐܠܗܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥ
PhiloxMab:Disc ܠܗ . ‏ ‏24 ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܟܝܢܟ ܢܨܝܒܐ ܘܣܝܡܐ ܒܟ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥ ܐܢܬ ܕܬܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܩܕܡܐ ܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܒܟ ܇ ܠܡܕܡ ܕܥܒܪ . ܘܬܚܫܒܝܘܗܝ ܐܢܬ ܡܟܬܪܢ̈ ܠܥܠܡ . ܟܕ ܠܐ ܥܒܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢ . ܠܐ ܬܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܆ ܐܬܚܫܚ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܛܟܣܗ̇ ܫܦܝܪܐ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܘܡܫܬܪܝܢ̈ ܀ ‏ ‏27
PhiloxMab:Disc ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܡܨܝܬ ܫܒܩܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܐܢܬ . ܘܫܘܪܝܐ ܕܐܘܪܚܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟ . ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܫܪܝܪ ܡܘܠܟܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܘܛܒܬܐ̈ ܕܡܠܝܟܢ̈ ܡܢܗ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܡܨܝܬ ܫܒܩܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܘܐܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܪܗܛܬ ܒܬܪ ܛܘܒܐ̈ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ . ܐܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܟܦܪ ܐܢܬ ܡܢܗ ܠܟܠܗܘܢ ܕܢܦܩܝܢ ܒܬܪ ܣܒܪܬܗ . ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܡܕܡ ܕܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܪܘܩ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܡܝܬܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܢܡܝܬܘܢ ܥܡܗܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܚܝܐ̈ . ‏ ‏31
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܇ ܕܫܪܝܬ ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܚܙܝܐ ܗܘ ܕܡܢ ܐܢܬ ܒܡܪܕܝܬܗܘܢ ܇ ܘܢܥܘܟܘܢ ܠܚܙܝܐ ܡܫܒܠܢܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܡܐܬ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܬܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ ܘܢܛܪܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܢ ܐܟܠ