simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ ܕܥܡ̣ܕܬ ܒܫܡܗ : ܐܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܗܘܢ X ܐܢܬ ܝܝXX ܐܢܬ ܆ ܘܡܟܣܐ |ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܥܒ̇ܕ . ¹⁴ܒܨܝ ܗܟܝܠ ܢܦܫܟ
AbbaIs:Ascet ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܕܢܗܘܘܢ ¹⁶ܥܡܗ ܚܕ ܦܓܪܐ ܆ ܘܪܘܚܗ ܐܢܬ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܒܝܕ ܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܡܪܐ ܕܝܠܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܐ ܠܟ ܚܐܪܘܬܐ̣ ܟܡܐ ܕܡܬܛܦܝܣ ܠܒܟ ܐܢܬ ܕܥܒ̣ܕ . ¹ܠܐ ܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܒܪܚܐܪܐ̣̈ ܟܡܐ ܕܡܪܓܙ
AbbaIs:Ascet ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܐܫܟܚܬܝܗܝ : ܗ̣ܝ¹³ XX ܕܝܢ ܕܘܟܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܠܗ : ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܠܗ ¹²ܘܡܘܒܠ
AbbaIs:Ascet ·ddܝ ܠܝ X ܠܢ ܐܦܢ ܐܢܬ . ¹ X ²ܩX XXXXXXXXX ܩ . XX ܐܢܬ ddXX ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܕܣܒܐ XXX ³⁵ XXX XX ⁴ܠܡ X¹ ⁹ܠܢ ܘܐܦ
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܐܠܗܐ̣ ܗܢܐ ¹²ܒܩܕܡܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܆ |ܘܗܝܕܝܢ ܬܬܚܪܪ ܐܢܬ . ܟܘܠܗ ܗܟܝܠ ܚܘܒܐ ܝܗ̇ܒܬ ¹0 Xܝ ܠܟ : ¹¹ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܠܩܪܒܐ ܥܠ ²⁸ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܨ̇ܐ . XX ܐܢܬ : ܝ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܡܢܐ ²⁷ܠܐ ܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ²ܠܘܬ ܚܒܝܒܝܟ̈ ܆ ³ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܇ ܘܠܐ ܬܣܒܪ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܪܚܡܟ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܘ XXX XX ܐܢ ¹ܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܒܐܘܪܚܐ̣ ܐܢ ܐܡܪܐ ܠܟ ܐܢܬܬܐ : X ܫܠܡ ܠܟ ܆ ܦܢܐ ܠܗ̇ ܒܠܒܟ̣ ܐܢܬ ¹ܒܡܐܢܐ̈ ܕܐܢܬܬܐ̣ܐܢ ܡܨܝܐ̣ ܠܐ ܬܚܘܕ̇ XX ܐܡܬܝ ܕܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܇ ܘܐܢ ܬܗܠܟ ܒܡܝܐ̣̈ ܥܡܟ ܐܝܬܝ̣ ܘܢܗܪܘܬܐ̈ ܠܐ Xܝ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ : ܠܐ ܬܕܚܠ̣ ܡܛܠ ܕܦܪܩܬܟ ܇ ܩܪܝܬܟ ¹ܒܡܫܟ̣ ܕܕܝܠܝ
AbbaIs:Ascet ܠܗ . ܕܥܝܗܝ ܗܟܝܠ ܒܝܕ ܥܒ . . . ܕܘܗܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܟ ܒܝܕ ܥܒ . . . ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܢܦܫܟ . ܗܐ ܗ̣ܘ ܡܢܐ ܝܗ̣ܒ |ܠܟ ܆ ܘܐܢܬ ܡܢܐ ܝܗ̇ܒ
AbbaIs:Ascet ܒܫܥܬܗ ܕܡܘܬܐ . XX X8ܒܨܝ ܢܦܫܟ̣ ܐܝܢܐ ܚܫܐ ܙܟ̣ܝܬ ܇ XX ܐܢܬ ܬܚܙܐ ܠܐܠܗܐ . XX ܕܘܢ ܢܦܫܟ ܥܕ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܆ ܘܠܐ ܠܐ̇ܐ
AbbaIs:Ascet . ܗ̣ܘ ¹⁷ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܡܩܘܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܨܛܚܐ ܆ ¹⁸ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ¹⁸ܠܐ ܪܓ̣ܙ ܟܕ ܚ̇ܐܫ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܐܛ ܐܢܬ̣ ܪܓ̇ܙ
AbbaIs:Ascet Xܢ ܡܟܝܠ ¹²ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܥܠܬܗ ܕܣܘܪܥܢܐ ܇ 0 ¹ܠܐ ¹0ܬܒܥܐ ܠܡܥܒܕ ܇ ¹¹ܘܗܝܕܝܢ ܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ܕܬܫܦܪ ⁸ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܫܘܒܚܗ ܇ 8ܘܐܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܬܩܝܡ ܐܢܬ ܟܠܗ ܥܒ̇ܕܐ X ܒܝܕܥܬܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܘܬܛܦܝܣ ⁷ܕܠܐ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . X ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܇ ܪܕܘܦ ܐܢܬ ²ܕܘܝܕ ܠܐܠܗܐ : ܕܐܢ ³ܐܪܕܘܦ ܒܬܪ ܓܒܥܘܢܝܐ̣̈ ⁴ܡܫܠܡ
AbbaIs:Ascet ܒܩܠܝܬܟ XX ܆ ² XXX X0ܐܢ ܗܘ̣ܝܬ ¹ܛܠܝܐ ܘܠܐ ܫܠܡ̣ܬ ܐܢܬ ⁵ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . XX ܐܢ ܫܟܝܪܘܬܐ ܬܙܕܪܥ ¹ܒܠܒܟ ܟܕ ܝܬ̇ܒ