simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܡܐܡܕ̇ ܘܩܕܡ ܚܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܠܒܣܪ ܕܡܪܢ . ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܢܬ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܐ ܐܢܬ ܡܡܪܚ
SevAnt:LuqJul : X XXX ܘ ܐܢܬ ܒܚܫܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ : ܘܠܗ̇ܝ ܐܢܬ dddd ܘXX ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܐܢܢܩܐ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܘܕܐܬܩܒܥ ܒܩܝܣܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܝܪܝ̈ ܬܐܘܡܐ ܐܬܓܫܫ ܘܠܐ ܐܢܬ . ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ XXܐܩܝܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܦܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܟ . ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܐܬܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕ ܟܬܒܬ . ܐܢܬ ܠܘ ܚܕ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܝܝܬܐ̈ ²ܡܒܥܝܢ ܚܢܢ . ³ܩܕܡ ܓܝܪ ⁴ܕܬܬܠ
SevAnt:LuqJul : ܘܒܬܚܘܝܬܐ ܕܣ̇ܓܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܨܝܕ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܕܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܢܦ̇ܩ
SevAnt:LuqJul ܒܗܠܝܢ ܕܒܓܠܢ̈ ܠܟ : ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ : ܐܢܬ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܡܗܠܟ ܐܢܬ : ܨܝܕ ܫܘܚܢܐ ܚܪܢܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐ ܐܬ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒܠ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܡܕܡܐܬܕܡܝ X ܠܢ ܐܢܬ . ܙܕܩ̇ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܢܐܬܐ ܗ̣ܘ ܐܣܝܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܪܫܝܬ ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܠܐܒܗܬܐܐܝܟ̈ ܗ̇ܘ ܕܠܐܐܡܪܘ : ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܚܫ ܚܠܦܝܢ ܘܠܘ ܐܢܬ : ܘܓܒ̣ܝܬ ܠܟ ܗܓܓܘܬܐ ܚܠܦ ܬ ܘܕܝ ܬܐ ܬܪܝ ܨ ܬܐ ܘܥܫ̇ܩ
SevAnt:LuqJul . ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܪܬܫܬܘܬܦ ܥܡܗܘܢ ܒܫܡܐ ܪܪܘܫܐ . ܐܢܬ ܐܠܐܐܦX ܩ̇ܕܡ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܪܗܢܘܢ : ܬܬܚܕܪܡܬܪܥܐ
SevAnt:LuqJul : ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܫܡ̣ܥܬ : ܕܗ̣ܘ ܥܡܢܘܐܝܠ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܐܪܐ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܡ̇ܨܐܢܬ ܥܝܢܝܟܓܘܡܕܢܝܬܐ̈̈ ܘܡܬܚܦܐ
SevAnt:LuqJul ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܚܕܝܘܬܐ : ܐܢܬ XX XX ܚܘܝ : ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ : ܐܢܬ ܡ̇ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܕܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܕܓܠܐ̈ ¹ܣܟܠܬܐ ܘܚܙܝܪܝܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ : ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ : ܘܡ̇ܢ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܀ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܠܚܘܕܝܟ . ܡܢ ܬܢܝܢ ]ܢܡܘܣ[ܐ ¹ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ . ܡܘܫܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗܘ ܡܢܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕܗ
SevAnt:LuqJul : ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܫܘܓܢܝܐ : ܘܫܡܗܐ̈ ܕܕܐܝܟ ⁹ܗܠܝܢ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܐܠܝ̈ ⁸ ܟܝܢܐ̈ : ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܥ̇ܪܐ ܐܢܬ ܥܠܬܐ ܕܡܟܬܒ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܐܡܝܪܢ̈ : ܐܦ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܫ̇ܕܐ ܐܢܬ : ܘܡܠܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܡܝ̇ܬܐ ܐܢܬ : ܟ̇ܬܒ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ : ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܚܛܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܐ ܘܐܦ ܠܐ ⁴ܗ̣ܘ ܐܢܬ ³ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܚܫܘܫܐ ܒܒܣܕ̇ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܐܠܗܘܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul : XXXX 8ܕܠܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܙܒܢܐ ܕܙܩܝܦܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܐܢܬ : ܘܫ̣ܪܐ ܐܘܚܕܢܗ ܕܡܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܫ̇ܢܝܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܪܘܫܥܟ : ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܦܩ ܐܢܬ ܠܘܛܬܐ . ܘܡܘ ܘܨܥܪܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ . --⁴ ܐܣܬܟܠܘ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ . ܘܬܪܝܨܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܠܒܣܪܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܢܐܠܐ ܐܢܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܐܢ ܐܢܬ ܬܘܒ ܐܢܫܝܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܠܝ . ܡܕܝܢ ܡܦܠܓ ܐܢܬ . ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪ