simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ X ܝܩ̇ܪ ܠܚܟܡܬܐ̣ ܕܢܥܢܝܟ ܣܘܟܠܐ . X 4ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܫܝܘܠ ܒܝܬܗ̇ ܇ ܡܚܬܢ̈ ܕܝܢ ¹¹ܠܢܩܥܘܗܝ̈ ܕܡܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܐ̇ܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܥܡ ܡܓܢܐ ܘܒܢܝܙܟܐ X ܇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܘܟܐܦܐ . ⁸ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܕܠܐ̣ ܐܠܐ ܡܝܬܪ ܗܘ ܟܠܒܐ ܡܢܟ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܗ̣ܒ ⁷ܠܗ ⁸ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܬܚܠܦ X ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܒܐܝܕܗ̇ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܥܦܪܢܐ ܆ ܢܠܒܫ ܘܕܡܘܬܗX X ܕܗ̇ܘ ܫܡܝܢܐ . 0O⬩ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܗܘܐܠܝܐ̣ ܘܐܢܐ ⁵ܐܝܙܒܠ ܇ ܗܟܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܝ ܐܠܗܐ̈ ܘܗܟܢܐ ܐܢܬ ⁴ܕܡܠܟܘܬܐ̈ . ܘܫܠܚܬ |ܐܝܙܒܠ ܠܐܠܝܐ̣ Xܝ ܘܐܡܪܐ :
AbbaIs:Ascet ܗܘ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܣ̣ܡ X ܦܪܨܘܦܗ ܒܝܢܬ ܐܢܬ ܐܫܬܚܪ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ̣ ܝܗ̣ܒ ܬܘܕܝܬܐ ܠܐܠܗܐ̣̇ ܟܕܐܡ̇ܪ :
AbbaIs:Ascet ܥܪܘܩ ¹³ܡܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܟ̣ ܗ̇ܢܘܢ ¹⁴ܕܡܩܝܡܝܢ ܥܝܠܟ ܐܢܬ ܡܚܝܒ ¹²ܠܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܘܒ̇ܥܐ ܠܐܠܗܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet : X⁴ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ²⁵ܕܡܚܝܠܐ X ²ܐܝܬܝ ܇ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ²⁷ ܐܢܬ ²²ܘܒܫܪܪܐ ܕܢܪܚܩ ܡܢܟ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̣ ܘܐܬܚܫܒ ²³ X
AbbaIs:Ascet : ¹0ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܪܚܡܐ̣̈ ܦܪܘܩܝܢܝ ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̇ܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܡܕܡ ܠܐ ܡܥܝܩ ܐܢܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܒ̇ܟܐ ⁸ܐܢܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐ̇ܡܪ X
AbbaIs:Ascet ܘܒܠܒܟ ¹³ܕܠܐ |ܬܥܝܩ ܠܗ̇ܘ ܕܡܠܦ ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܆ ܗܕܐ Xܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ¹¹ܣܛܪ ¹²ܡܢ ܥܘܕܪܢܟ ܇ ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܝܝX X
AbbaIs:Ascet ܠܡܓܠܐ ܐܢܝܢ̈ . ܠܦܓܪܟ ܕܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܕܢܡܫܘܚ ܐܢܫ ¹ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܘܪܚܐ ܆ ܪܓܠܝܟ̈ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕ ܕܢܬܡܫܚܢ̣̈ ܟܕ ܡܬܢܟܦ X
AbbaIs:Ascet : ²ܘܐܡ̇ܪ ܠܟ ܕܬܒ ܠܟ ³ܩܠܝܠ ܆ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܒܝܬܐ ܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܐܢܬ X . 0 XX ܐܢ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ¹ܠܘܬ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܕܬܫܪܐ ܟܕ ܥܒ̇ܪ X
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܒܟܠ ܝܘܡ ܕܐܝܢܐ ܚܫܐ ܙܟ̣ܝܬ̣ ܘܠܐ Xܢ ܬܗܝܡܢ ܠܢܦܫܟ ܆ ܐܢܬ ܐܚܝܟ̈ ܥܒ . . . ܕܝܟ̣ ܘܛܢܢܟ ܢܐܟܘܠ ܐܢܘܢ . 0O⬩ X8ܒܨܝ
AbbaIs:Ascet ܕܗ̇ܘ ¹ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ²ܪܕ̇ܐ ܡܢ X ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܢܬ ܡܚ̣ܝܬ ܠܝܡܐ ܇ ܘܬܐܡܪ ܠܘܬ ܟܐܦܐ̣ ܘܬܬܠ ܡܝܐ̈ . ³³ X8ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܆ ⁷ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . 0O⬩ ܝ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܝ ܕܝܘܡܪܗܘܢ ܕܣܒܐ̈ X ܐܢܬ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ : ܗܘܝ ⁸ܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ XX
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܕܘܝܐ̣ ܕܥܡ̣ܕܬ ܒܡܫܝܚܐ ܘܒܡܘܬܗ : ܐܝܢܐ ܗܘ ܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܥܝܢܝܢ̈ ܠܡܚܙܐ ܡܕܡ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . X ܒܨܝ ܗܟܝܠ XX
AbbaIs:Ascet ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܫܘܪܐ ܇ ܡܛܘܠ ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܬ ܡܠܠ ܥܡܢ ܐܪܡܐܝܬ ܇ ⁴ܫܡܥܝܢܢ ܗܘ ܓܝܪ ܚܢܢ . ܘܠܡܢܐ ܡܡܠܠ XX
AbbaIs:Ascet ¹² ܐܬܟܬܫ XX ²³ܝXXXXܐܝܨܦ XX ²²ܢܝܚܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ²⁰ ܐܢܬ ddX ܚܝܪܐ X¹dd ¹⁴ܗܘܝܬ XX ¹³ܕܚܣܝܪܐ ܐܢܬ XX¹ܕܚܣܝܪ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ X ܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܦ̇ܩ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܣܩܘ ܐܢܬ ²¹ܘܡܕܒܪܢܐ ܇ ܘܐܦܪܘܥ ܠܒܒܠ ܐܝܟ ܥܒ . . . ܕܝܗ̇ . X²ܚܙܐ
AbbaIs:Ascet ܒܫܠܝܐ ܒܩܠܝܬܟ ܆ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܟ ²ܡܐܢܐ ³ܕܡܒܛܠ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܠܩܠܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ¹ܥܕܡܐ X ܕܗ̣ܘ ܢܓ̇ܕ ² ܩXX ܐܢ X¹ܗ̇ܘܐ
AbbaIs:Ascet ܠܐܟܣܢܝܐ ܥܡ ܐܚܐ̈ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ X ܠܗܘܢ̣ ܘܢܫܬܟܚܘܢ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܫܒܩ ¹ܠܟ ܇ ܘܠܐ ܬܦܪܘܥ XXX ܐXܢ Xܐ̇ܙܠ