simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܢ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܢܬ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܟ̣ܠܝ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܥܡܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢܗ ܒܘܪܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܩ̣̇ܕܫܐ ܠܢܦܫܟ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐX¹ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ Xܐܘ̇ ܐܚܐ ܦ̇ܠܘܚܐX ܇ ¹¹ ܘܢ̇ܣܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܫ̣ܠܝܐ ܒܩܠܝܬܐ : ܐܫܬܡ̣ܥ ܠܪܒܢܝܟ̈ ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܛܥܝܬܗܘܢ . ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܩ̣̇ܒܠܘܗܝ ܀ 121ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܢ XXXXX ܒܦܓܪ ⁰ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܘܐܢ ⁷ܕܠܐ ܦܓܪ . ⁸ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡX ܥܝܢܝܟ̈ . ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܒܪܝܬܐ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܟܢܘܫܬܗ X XX ܩ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܡܫܡܪܐ ܐܢܬ ܒܝܫܐ̈ ܕܥܕܠܝܐẌ ܕܡܫ̣̇ܡܪܝܢ ܒܠܒܟ ܇ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܚ̣̇ܘܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܫ̣ܠܝܐ⁴⁰ ܒܩܠܝܬܐ . ܟܠ ܚܘܫܒܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܟ : ܐܢ ܕܝܡܝܢܐ ܐܢܬ ܚܙܝܘܗܝ̈ ܀ ³X 120ܐܠܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠX ³ܐܘ̇ ܐܚܘܢ : ܡܐ ܕܝ̇ܬܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܝ X ⁷³ܒܓܘ XX X0 ܩܠܝܬܟX ⁷⁴ܒܙ̣̇ܒܢܐ ܕܟ̇ܬܫ ܥܡܟ ܐܢܬ X XX ܩX ܠܟܠܗܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ . ܐܢܕܝܢ X ܡܚ̣̇ܡܣܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܢܘܟܬܬܐ̈ ܕܚܘܘܬܐ̈ ⁴⁰ܚܪܡܢܐ̈ : ܠܐ ܡܫܬ̣ܘܐ ܐܢܬ ܠܡܥ̣ܠ ܐܢܬ ܛܘܦܣܐX ⁴³ܝܗ̣ܒ ܠܢ ⁴⁴ܒܗܕܐ . Xܕܐܢ ܠܐXX ⁴ܡܣ̣̇ܝܒܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܘܗ̇ܘܝܐ ܚܪܬܟ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܟܪ ܘܕܓ̣ܚܙܝ ܘܕܣܟܪܝܘܛܐ ܇ ܐܢܬ ܕܢ̇ܣܒXܐܢܬ ܡ̣ܠܟܐ ܡܢ ܡܫܒܠܢܟ : ܠܐ ܬܫ̣ܠܡ ܠܡܠ̣ܟܐ ܕܢܣܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ -- XXXܢ̇X XX . 4 1ܙXXXXXܩܢܩXXX -- ܐܢܬ XX79ܙX ܐܝܟ ܕܦܠܚ̣ܘ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܐܘ̇ ܕܡ̇ܫܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܘܚܟܐ ܘܢ ܚܙܝܝܟ̈ . ܐܠܐ ܬܒ̣ ܠܟ ܒܝܬ ܠܟ ܘܠܢܦܫܟ : ܘܚܫ̣ܘܒ ܐܢܬ ܟX ܐܡXܝܢ ܠܗ ܐ : ܘܡܫ̇ܠܡܘ ܠܐ ܡܫ̣̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܗ̇ܘܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܠܐܒܗܝܟ̈ ܘܠܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܥܡܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܐܚܐ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܢ ܡܚ̣̇ܘܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܣܬܝܪܐ ܠܡܪܐ ܚܘܒܐ . ܢ̇ܣܒ ܠܗ̇⁸² ܡܢܟ ⁸³ܒܚܕܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܢܬ . ⁸¹ܘܐܢ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܝܢܪܐ ܡܩ̣̇ܒܠܝܢ ܡܢܟ . ܘܐܢ ܝܗ̇ܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܙܕܝܩܘܬܐ XX79ܙX ܐܝܟ ܕܦܠܚ̣ܘ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܐܘ̇ ܐܢܬ ܀ ²X⁸ܘܐܝ̇ܕܐ Xܦܫܝ̣ܩܐ ܠܟ : ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ ܘܦ̇ܠܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܝܢܪܐ ܡܩ̣̇ܒܠܝܢ ܡܢܟ . ܘܐܢ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܐܣܬܝܪܐ ܠܡܪܐ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܀ 86ܚܘܒ̣ܬܐ ܓܝܪ ⁸⁰ܣܝ̣ܡܐ ܥܠܝܟ . ⁸¹ܘܐܢ ܝ̇ܗܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܝܟ ⁴¹ܬܐܓܪܐ ܚܟ̣ܝܡܐ ܆ ܒܙ̇ܒܢܐ ܕܐܣܬܩܒܠܬ ܠܟ ⁴² ܐܢܬ ܕܒܡܠܐXX ³ܥܕܢܐ ܡܚ̣̇ܠܝܐ ܠܚ̣ܟܗXXXX XXXX . ⁴⁰ ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܢ ³ܨܘܡܐ ܕܫܒ̣ܐ̈ ܘܐܢ ܫܗܪܐ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ . ܘܐܢ ܩܪܝܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܐܬܥ̇ܝܕ ܒܥܡܠܐ̈ : ²ܐܘܣ̣ܦ XXXXXXX ܠܗ̣ ܟܡܐ ܕܒ̇ܥܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܗܕܐ ܐܬ̇ܐ ܬܗܘ̣ܐ ܠܟ ܥܠ ܬܪܡܝ̣ܬܐX 6X ⁷⁸ܩ ܐܢܬ ܠܗ ܚܙܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܇ XXX147 ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ ܕܡܬܝ̇ܥܢ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܕܐܝܕܝܐ⁴⁸ܥܒ̣ܕܘẌ . ⁴ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܛܘܢܝܐ X⁰ܠܐ ܫ̇ܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ³⁸ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ . ܘܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܒܗ ܒܡܪܢ : ܘܡܢ̣̇ܫܩ . ܐܢܬ ܐܢܬ . X ܟܕ ܣ̇ܐܡ ܐܢܬ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ̣ ܘܢ̇ܦܠ XX141