simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܒܠܥܕ ܡܢ ܥܡܠܐ ܘܬܥܫܐ̣ ܠܐ ܡܫܬܡܥ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ ܐܢܬ ܠܒܟ ܠܡܦܠܚ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ̣ ܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ . ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܘܟ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܬܕܘܫ ܠܬܐܪܬܐ̣ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܆ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܪܡܬܐ̈ ⁴ܘܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ⁵ܘܗ̇ܝ ܕܬܚܫܘܒ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܠܐ ܨܒܝܬ . Xܝ X . X 4ܘܐܡ̇ܪܬ ܠܗ : ܘܡܢܐ ܐܥܒܕ ܐܢ ܐ̇ܬܐ ܐܢܬ ܫܡ̣ܥܬ ܡܕܡ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܗܟܢ ܦܬܚ̇ܬ ܬܪܥܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܫܡ̇ܥ
AbbaIs:Ascet ܇ ܘܢܫܬܟܚܘܢ ܥܡܟ ܐܚܪܢܐ̈ ¹ܗܠܝܢ ²ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܗܘܢ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܕܐܫܟܚܬܘܢ . XX ܐܢ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܨܝܕ ܐܢܫܐ ܣܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܫܘܪܐ ܇ ܡܛܘܠ ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܬ ܡܠܠ ܥܡܢ ܐܪܡܐܝܬ ܇ ⁴ܫܡܥܝܢܢ ܗܘ ܓܝܪ ܚܢܢ . ܘܠܡܢܐ ܡܡܠܠ XX
AbbaIs:Ascet ¹ܠܘܬ ܚܒܝܒܟ ܆ ܠܐ ܬܐܙܠ ܠܕܘܟ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܘ ܠܩܠܝܬܐ ܐܚܪܬܐ̇ ܐܢܬ XX . X XX ܐܢ ܒܥܝܬ ܕܬܐܙܠ ܠܘܬ ܐܢܫ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܘܥܐ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ܠܡܠܦܘ . XX ܘܝ ܠܝ ܘܝ ܠܝ ¹ܕܒܡܠܐ ²ܕܡܫܬܘܬܦ ³ܐܢܐ ܥܡ Xܝ ܐܢܬ ܐܘ ¹ܟܡܐ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܠܐ ܬܦܠ ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܦ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet : ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܝܬܝܪ ⁵ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܣܒܘܠ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܇ ܘܕܒܪܡ ⁸ ܐܢܬ ܗܘܝܢ ܇ ܘܛܥܢ ܐܢܘܢ ܚܕܝܐܝܬ ܘܠܐ ܫܓܝܫܐܝܬ̣ ܟܕ ܡܬܚܫܒ
AbbaIs:Ascet ¹ ܘܫ̇ܩܠ ²ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܆ ³ܛܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܒܣܪ ܐܢܬ ܠܐ ܬܐܪܬܝܗ̇ . ⁵ X8ܐܢ ܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܐܘ ܡܬܬܘܬܒ
AbbaIs:Ascet ܩܕܡ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܟ ܆ ܠܐ ܬܬܒ ܐܠܐ ܦܩܘܕܘ ܠܟ . X ܒܡܘܟܟܐ X ¹ ܐܢܬ ܡܢܟ ܒܐܘܪܚܐ ܆ XX ܠܐ ܬܗܠܟ ܩܕܡܝܗܘܢ . X4ܐܢ ܩܐ̇ܡ
AbbaIs:Ascet ܕܗܠܝܢ ²⁵ܕܡܫܐܠܝܢ ܘܠܐ ܣܥܪܝܢ ܡܬܩܪܝܢ ܡܢܣܝܢܐ̈ ܇ ²⁸ ܐܢܬ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܬܠܝܢ ܟܘܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ . ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܠܐ ܛܥܝܢ ¹²ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܐܟܣܢܝܘܬܐ ܒܚܕܘܬܐ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܠܡܣܟܢܘܬܐ . ܗ̣ܘ ¹¹ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܐܝܟܐ ܕܢܣܡܘܟ XX ܪܫܗ̣ ܆
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܕܘܝܐ̣ ܕܥܡ̣ܕܬ ܒܡܫܝܚܐ ܘܒܡܘܬܗ : ܐܝܢܐ ܗܘ ܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܥܝܢܝܢ̈ ܠܡܚܙܐ ܡܕܡ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . X ܒܨܝ ܗܟܝܠ XX
AbbaIs:Ascet ܒܡܪܝܐ . 0O⬩ ³ XXX X0ܐܢ ܗܘ̣ܝܬ ܝܬ̇ܒ ܒܩܠܝܬܐ̣ ܐܝܨܦ ܐܢܬ ¹ܒܟܠ ²ܝܘܡ : ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
AbbaIs:Ascet ܐ̇ܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܥܡ ܡܓܢܐ ܘܒܢܝܙܟܐ X ܇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܘܟܐܦܐ . ⁸ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܕܠܐ̣ ܐܠܐ ܡܝܬܪ ܗܘ ܟܠܒܐ ܡܢܟ .
AbbaIs:Ascet ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܐܬܢܟ̣ܪܝܬ ܠܥܠܡܐ̣ ܘܬܫܬܟܚ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܢ ܘܕܝܠܗ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܚܫܐ̈ . ܐܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̣ ܕܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܠܡܗܠܟܘ̣ X ܡܛܠ ܕܢܦܫܟ ܡܠܝܐ ܡܚܘܬܐ̈ . ³⁴ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܢܬܗܦܟ̣ ܘܚܕܘܬܟ ܠܟܪܝܘܬܐ ܇ ³²ܘܐܡܝܢܐܝܬ ³³ܟܕ ܟܡܝܪ
AbbaIs:Ascet Xܢ ܡܟܝܠ ¹²ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܥܠܬܗ ܕܣܘܪܥܢܐ ܇ 0 ¹ܠܐ ¹0ܬܒܥܐ ܠܡܥܒܕ ܇ ¹¹ܘܗܝܕܝܢ ܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ³ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܒܫܪܪܐ ܇ ܘܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܐܢܬ : ܕܬܐܚܘܕ ܐܢܬ ܠܟ ¹ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܕܙܥܘܪܐ ²ܐܢܬ ܘܚܛܝ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܒܩܐ ܒܠܒܟ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ²⁰ X X ²¹ X ܕܪܘܓܙܐ ܡܢ ܦܬܓܡܟ ܇ ²⁸ܟܕ ܬܟܝܠ ܐܢܬ ܘܡܗܝܡܢ