simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܠܫܘܠܛܢܟ . 33ܘܡܢ ܕܐܡܪ ܡܘܗܦܛܐ ܗܠܝܢ ܠܢܨ ܝܚܐ ܆ ܐܢܬ ܬܘܒ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܘܡܚܕܐ ܫܪܝܢܢ ܠܟ ܘܐܙܠ
ActsGregPirang ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܠܝ̇Xܢ ܝܫܘܥ X ²² XX XX1· 6ܗܘ̈ ܕܝܢ ܡܪ ܝ ܐܢܬ ܒܕܚܠܬܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܚܙܝ ܕܠܐܝܕܐ ܪܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡܫܬܘܐ
ActsGregPirang ܠܢ ܨ ܒܝܢܐ ܘܟܬܒ ܐܢܬ |ܘܚܬܡ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܐܢܬ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܪܥܒܕܘ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐ̇Xܝܢ . XX1 . 218ܕܐܢ ܥܒܕ
ActsGregPirang ܆ ܐܘ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܛܒܬܐ ܕܦܩܝܕ ܐܢܬ ܡܫܬܡܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ
ActsGregPirang ܕܐܝܬܝܟ ܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܐܢ ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܠܦܢܘܬܗ ܡܠܝܐܐ X X ܐܢܬ ܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ ܛܢ ܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܘܐܦ
ActsGregPirang ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܐܢܬ ܬܥܒܕ : ܘܗܘ ܕܐܡܝܪ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܦܩܕ ܠܟ¹⁶⁷ ܕܬܥܒܕ : ܡܫܬܡܥ
ActsGregPirang ܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . . ܕܐܦ
ActsGregPirang : ܘܒܣܪܐ ܕܡܓܝܫ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܟܠܐ ܐܢܬ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܐܢܫ ܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܪܒ
ActsGregPirang ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܟ¹⁶⁷ ܕܬܥܒܕ : ܡܫܬܡܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ
ActsGregPirang ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܗ ܕܚܠܢܐ . ܘܡܣܛܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܐܢܬ ܒܣܘܪܝܝܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ³⁷ܡܫܝܚܝܐ . ܘܗܝ ܕܫܐܠܬܢܝ ܕܕܚܠܐ
ActsGregPirang ܛܒܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܐܝܟ X XX1 . 23ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ |ܥܠܝܟ ܡܢ ܐܢܬ ܫܠܚܘ ܠܗ ܒܐܝ . Xܝ̇ ܡܘܗܦܛܐ ܚܕ ܟܕ ܐܡܪ ܝܢ . ²⁸¹ܕܐܢܬ ܓܒܪܐ
ActsGregPirang ܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܘܠܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܕܢܣܒܘܢ ܐܢܬ ܡܓܘܫ̇ܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܡܓܘܫܐ̈ Xܗܦܟ ܐܢܬ ܡܢ ܕܝܢ ܆ ܘܥܒܕ
ActsGregPirang ܡܢ ܕܝܢ ܆ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܘܠܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܩܫܝܢ ܕܡܝܬܝܢ ܒܬܪܟ ܡܓܘܫ̇ܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܡܓܘܫܐ̈ Xܗܦܟ
ActsGregPirang ܠܐܬܪܘܬܐẌ . ³ܘܠܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܚܫܒ ܐܢܬ . |ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ 33 ܐܢܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܟ . ܐܦܣܩܘ̈ ³X⁵ܘܩܫܝܫܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܡܫܕܪ
ActsGregPirang : ܘܐܢܫ ܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܪܒ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܘܠ . Xܝ̇ܢܐ ܠܐ ܩܪܒ
ActsGregPirang : ܘܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ : ܘܡܠܟ ܐܢܬ ܐܝܬ ܡܕܡ 17 ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܒܟܬܝܒܬܟ̈ ܕܟܕ ܣܥܪ ܐܢܬ ܛܒܬܐ ܥܒܕ
ActsGregPirang ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܢܬ ܟܒܪ ܡܪ ܩܝܘܢܐ ܗܘ̣ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܘܫܐܠܗ ܘܐ̇X ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ
ActsGregPirang ܠܢ ܆ ܚܬܡܝܢܢ ܥܠܝܟ ܦܘܪܫܫܢܡܓ ܘܐܣܪܝܢ ܚܢܢ ܠܟ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܢܬ . ܘܙܠ ܠܒܝܬܟ ܘܥܒܪ ܥܒXܐ ܪܩܬܘܠܝܩܘܬܟ . ܘܐܢ ܪܝܢ ܠܐ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܘܚܝܠܬܢܐ ܒܩܪܒܐ . ܘܝܕܝܟܐ ܐܝܟ ܚX Xܝܢ . ܘܡܠܦܐ ܪܚܡ ܠܟ . ܐܢܬ ܐ̇Xܝܢ ܠܗ . ܕܐܢܬ ܒܪ ܛܘܗܡܐ Xܪܒܐ ܐܢܬXX ܆ ¹ ܘ ܓܢܒܪܐ
ActsGregPirang ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܘܗܘ̣ ܕܝܢ ³⁵ܛܘܒܢܐ ܣܓܝ ܐܬܡܪ ܡܪ ܐܢܬ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܕܚܠܐ