simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang . |ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ 33 ܡܚܪ ܦܩܕ ܐܢܐ ܘܡܥܘܪܝܢ ܥܝܢܝܟ̈ . ܐܢܬ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܡܫܕܪ ܐܢܬ ܠܐܬܪܘܬܐẌ . ³ܘܠܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܚܫܒ
ActsGregPirang . ܐܪܝܡ ܐܝܕܟ ܓܢܒܪܐܝܬ ܆ ܘܡܚܝܢܝ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܠܐ ܬܕܚܠ . ܐܢܬ . ܐܘ ܦܥܠܐ ܒܝܫܐ ܆ X XX1 . 71ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܩܛܠܐ ܠܐ |ܡܫ . ܪܫ
ActsGregPirang . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܡܓܘܫܐ ܗܘ̇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܦܝܪܢܓܘܫܢܣܦ ܆ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܐ
ActsGregPirang . ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ⁷²ܐܒܕܐ̈ . ܘܠܒܢܝܟ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܆ ܘܬܥܬܪ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܢܬܠXܠܟ ܩܘܪܝܐ̈ ܟܡܐ ܕܒܥܐ
ActsGregPirang . ܘܗܐ ܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܥܡܟ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܕܪܐ ܐ ܐܢܬ X XX1 . 22ܘܐܡܪ ܠܗ . ܬܐ ܠܟ |ܐܘܒܠܝܢܝ ܠܐܝܟܐ ܕܦܩܝܕ
ActsGregPirang . ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ . ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܥܒ . Xܝ̇ܗܘܢ ܆ ܘܒܕܪܘ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܆ ܕܣܒ ⁷⁷ܠܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܡܢܢ ܟܡܐ ܕܒܥܐ
ActsGregPirang 235 . ¹ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܘܩܕܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܦܫܗ ܠܗ ܦܫܗ ܗܘܬ ܠܗ 235 . ¹ ܪܬܗܘܐ X 88ܕܬܗܘܐ X ¹¹3ܪܬܗܘܐ
ActsGregPirang : ܘܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ : ܘܡܠܟ ܐܢܬ ܐܝܬ ܡܕܡ 17 ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܒܟܬܝܒܬܟ̈ ܕܟܕ ܣܥܪ ܐܢܬ ܛܒܬܐ ܥܒܕ
ActsGregPirang : ܘܐܢܫ ܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܪܒ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܘܠ . Xܝ̇ܢܐ ܠܐ ܩܪܒ
ActsGregPirang : ܘܒܣܪܐ ܕܡܓܝܫ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܟܠܐ ܐܢܬ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܐܢܫ ܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܪܒ
ActsGregPirang |ܘܚܬܡ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܢܫܝ̈ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐ̇Xܝܢ . XX1 . 218ܕܐܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܢ ܨ ܒܝܢܐ ܘܟܬܒ
ActsGregPirang ¹⁵⁹ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܩܠܘ ܢܫ̇ܐ ܕܐܝܟ X XX1 . 216ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܛܘܒܢܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܬܗܘܐ
ActsGregPirang ܆ ܐܘ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܛܒܬܐ ܕܦܩܝܕ ܐܢܬ ܡܫܬܡܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ
ActsGregPirang ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܢܬ ܟܒܪ ܡܪ ܩܝܘܢܐ ܗܘ̣ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܘܫܐܠܗ ܘܐ̇X ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ
ActsGregPirang ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܕܚܠܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ
ActsGregPirang ܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . . ܕܐܦ
ActsGregPirang ܒܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ ܕܡܓܘܫ܏ܘ . ³⁷ܩܘܡ ܙܠ ܗܘܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܕܢܘܗܪܐ ܗܘ̇ . ܘܩܪܝܗܝ ܒܫXܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܟܬܪ
ActsGregPirang ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢXX ¹ܓܪܝܓܘܕ̇ ܕܐܢܐ ܨ ܒܐ ܐܢܬ . ܘܒܡܨ ܥܬ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ . ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܫܘܐ
ActsGregPirang ܕܐܝܬܝܟ ܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܐܢ ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܠܦܢܘܬܗ ܡܠܝܐܐ X X ܐܢܬ ܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ ܛܢ ܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܘܐܦ
ActsGregPirang ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܢܥܒܕܟ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ