simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . XX ܗܘܝ ܡܥܬܕ ܢܦܫܟ̣ ܕܐܝܟܢܐ ܬܚܙܐ ܠܐܠܗܐ . XX ܕܘܢ ܢܦܫܟ ܐܢܬ X4ܗܘܝܬ ܥܗܝܕ ܕܐܝܬ ܠܟ ܕܬܬܠ ܚܘܫܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
AbbaIs:Ascet ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ X XXX ܐ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܟ ܣܘܢܩܢܐ ܠܡܐܙܠ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕܝܗ̇ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܫ̇ܚܩ
AbbaIs:Ascet . ¹ X ²ܩX XXXXXXXXX ܩ . XX |ܘܫܐ̇ܠܬ ܠܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܣܒܐ XXX ³⁵ XXX XX ⁴ܠܡ X¹ ⁹ܠܢ ܘܐܦ ܐܢܬ ·ddܝ ܠܝ X ܠܢ ܐܦܢ
AbbaIs:Ascet ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ²ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ XX ܨܒܝܢܗ ܇ ܐܢܬ ܝXXX XX O⬩ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹
AbbaIs:Ascet ܩܠܝܠ ܡܫܚܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܐ ܆ ܪܓܠܝܟ̈ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕ ܕܢܬܡܫܚܢ̣̈ ܐܢܬ ܥܒܕ ܒܠܒܟ ⁴ ܩܕܡ ܕܬܕܡܟ . X ܐܢ ܕܝܢ ܠܐܝ̣ܬ ܒܐܘܪܚܐ ܘܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܡܨܠܐ ¹⁷ܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ̣ ܇ ¹⁸ܘܛܥܝܢ ܠܗܘܢX ܐܢܬ ܕܬܦܪܘܥ |ܠܩܪܝܒܟ̣ ܬܗܘܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐ : ¹⁵ܐܘ ¹⁸ܕܘܝܐ̣
AbbaIs:Ascet X¹ ܠܗܝܢ̣ ܘܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܐܢܬ ܒܗ ³ܣܒܪܐ̣ ܕܬܫܟܚ ܠܡܬܦܪܩܘ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܫܒ̇ܩ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ²²ܠܡܚܪ ²³ ܝ ܡܫܘܙܥ ddX ܕܫܘܢܥ X¹ ܡܪܗ . ܐܢܬ ܐܘ ܚܣܕܐ̣ ²0ܐܘ ܚܣܡܐ̣ ²¹ܐܘ XX -0ܡܫܩܠܘܬܐ ܇ ܟܕ |ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܒܝܫܘܬܗܘܢ̣ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܩܘܡ ܠܡܣܟܢܘܬܝ X ܥܕܡܐ ܕܗܘ̇ܐ ܐܢܐ ܕܝܠܟ̣ ܟܕ ܡܩܪܒ
AbbaIs:Ascet ܠܐܚܘܟ : ܕܐܪܦܢܝ ܐ̇ܦܩ ¹ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܟ ܇ ܘܗܐ ܩܪܝܬܐ ܒܥܝܢܟ ܐܢܬ ܇ ܩܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܒ̇ܚܪ ܐܢܬ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet . ¹ X 4ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܐܢܬ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬXܟ . X 40ܠܐ ܬܬܪܥܐ ܪܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܒܐ
AbbaIs:Ascet . XX ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ¹ܬܪܒܝܬܐ ²ܐܢܝܢ̈ ܕܥܠܝܡܘܬܐ . X XX ܐܢܬ ܠܐ ܬܘܒ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̣ ܘܐܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܡܚܝܠܐ ܠܐ ¹ܬܬܚܪܐ ܟܣܝܐܝܬ̣ ܟܕ ܨܒܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܐܢܬ ܟܘܠܗ ܕܥܒ̣ܕܬ ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܐܘ ܕܥܒ̣ܕ ²ܝܬܝܪ XX4ܐ̇ܢ ܦ̇ܠܚ
AbbaIs:Ascet ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܪܝXܐ ܆ ܢܗܘܝܢ̈ ܥܝܢܝܟ̈ ܚܝܪܢ̈ ܠܬܚܬ ܇ ܐܢܬ . X ܒܡܘܟܟܐ X ¹ X ܘܛܠܪܐ ܒܩܠܝܬܐ ܠܐ ܢܣܝܢ XX ¹ X XX ܐܢ ܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܕܢܐܙܠ . ܘܐܢ ܚ̇ܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܠܐ ܡܢܚ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ̣ ܐܘ ܐܢܬ ܟܕ X |ܚ̇ܐܫ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ⁴ܐܠܐ ܢܐܡܪ ܠܗ̣ ܒܚܘܒܐ : ܒ̇ܥ ܝ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܡܫܒܠܐ̣ ܐܘ ܨܒܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ X ܇ ³ܐܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܚ̇ܙ ܐ ¹ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ XX ܒܥܕܢܐ ܕܡܠܥܣܐ̣ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ²ܐܟ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ܒܦܢܛܣܝܐ ܕܙܘܘܓܐ ܒܠܠܝܐ ܆ ܛܪ ܠܒܟ ܕܠܐ ܬܬܚܫܒ ܒܐܝܡܡܐ ܐܢܬ ܆ ܛܪ ܟܘܠ ܚܘܫܒܐ ܕܠܐ ܬܣܒ ܠܚܘܝܒܐ . X X X0ܐܢ ¹ܡܬܢܣܐ
AbbaIs:Ascet ¹ܨܒܝܢܗ . XXXX XX ܚܝܒ ¹ܢܦܫܟ ²ܗܪܟܐ : ܡ̣ܢ ³ܚܣܪܬ |ܒܟܠ ܐܢܬ ܘܕܚܠܬܗ ³ܥܡܪܐ ⁴ܒܟ X . ⁵ XX ܛܝܒ ܢܦܫܟ ܕܬܐܪܘܥ ܒܗ̣ ܘܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ܚܝܝܟ̈ ܒܫܠܡܐ . ⁴ X ܩ . XX ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܐܢܐ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܐܢܬ ܡܬܚܢܢ ܥܠܝܟ̣ ܘܝܗ̇ܒ ܠܗ̇ ܠܟ ܇ ܘܐܢ ܐܬܝܗܒܬ ܠܟ̣ ܡܫܠܡ
AbbaIs:Ascet ܩܕܡ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܟ ܆ ܠܐ ܬܬܒ ܐܠܐ ܦܩܘܕܘ ܠܟ . X ܒܡܘܟܟܐ X ¹ ܐܢܬ ܡܢܟ ܒܐܘܪܚܐ ܆ XX ܠܐ ܬܗܠܟ ܩܕܡܝܗܘܢ . X4ܐܢ ܩܐ̇ܡ