simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܥܠ ܐܒܐ ܐܘ ܥܠ ܐܡܐ̣ ܘܥ̇ܗܕ ܐܢܬ ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ ܐܘ ܕܚܬܐ ܐܘ ܐܢܬ ܪܓܬܗܘܢ ܕܬܥܘܠ ܒܟ ¹ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܒܩܠܝܬܐ 0O⬩ ܇ ²ܟܕ ܚ̇ܐܣ
AbbaIs:Ascet ܕܢܐܙܠ . ܘܐܢ ܚ̇ܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܠܐ ܡܢܚ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ̣ ܐܘ ܐܢܬ ܟܕ X |ܚ̇ܐܫ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ⁴ܐܠܐ ܢܐܡܪ ܠܗ̣ ܒܚܘܒܐ : ܒ̇ܥ ܝ
AbbaIs:Ascet ܕܬܫܢܐ ܥܡ ܫܬܩܐ̣ ܡܥܕܪܐ X ܠܟ ܕܬܡܠܠ ܡܠܐ̈ ¹0ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܬ ⁸ܐܘ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܣܒܐ̈ . ܘܐܡ̣ܪ X ܠܝ ⁷ܣܒܐ : ܐܠܐ ⁸ܡ̇ܨܐ
AbbaIs:Ascet ܥܪܘܩ ¹³ܡܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܟ̣ ܗ̇ܢܘܢ ¹⁴ܕܡܩܝܡܝܢ ܥܝܠܟ ܐܢܬ ܡܚܝܒ ¹²ܠܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܘܒ̇ܥܐ ܠܐܠܗܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܠܗ ܫܠܡܐ . ܘܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܛܥܢܝܗܝ ³ܒܚܕܘܬܐ ܇ ܘܐܡܬܝ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ ܆ ܢܗܘܐ ܠܟ X ܨܐܕܘܗܝ ¹ܦܪܨܘܦܐ ܚܕܝܐ ܇ ²ܟܕ ܝܗܒ
AbbaIs:Ascet ܠܗ ² ܘܕܚܠܬܗ ³ܥܡܪܐ ⁴ܒܟ X . ⁵ XX ܛܝܒ ܢܦܫܟ ܕܬܐܪܘܥ ܒܗ̣ ܐܢܬ ܕܦܬܓܡܐ̈ ¹ ܝܗ̇ܒܬ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܠ ܥܒ . . . ܕܝܟ ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
AbbaIs:Ascet ܇ X ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ ܠܡܥܒܕ ¹0ܛܒܬܐ ܘܠܐ ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ⁹ܒܟܠܝܘܡ ܐܝܟ |ܕܠܡܐܡܪ ܕܥܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܡܘܣܦ
AbbaIs:Ascet ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܩ̇ܪܝܬܟ̣ ܐܠܐ ⁵ܕܬܬܝܕܥ ܟܐܢܐ . XX ܡܛܠ ܐܢܬ ܓܢܒܪܐ ܇ X ܘܐܫ̇ܐܠܟ̣ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬ̣ܝܒܝܢܝ ⁴ܦܬܓܡܐ . ܣܒ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ⁴0ܥܠ ܫܐܕܐ̈ ܇ ܠܩܪܝܒܟ ܕܝܢ ܡܫܬܝܢ ܐܢܬ̣ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܐܢܬ |ܗܠܝܢ ܆ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܪܓ̇ܙ ܐܢܬ ܥܠ ܩܪܝܒܟ̣ ܗܘ̇ܐ ܐܢܬ ܪܓܙ
AbbaIs:Ascet : ܥܒܕ ⁴ܥܡܝ ⁵ܪܚܡܝܟ̣̈ ⁶ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ⁷ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ̣ ܗܒ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܣܒܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܒܥܝ Xܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܘܩܕܡ ³ܟܕ ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܥܒܕ ܇ ܐܠܗܐ ܕܗ̣ܘ ¹⁵ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐ ܥ̇ܠܒX¹ ܘܥܨ̇ܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ¹¹ܐܒܐ ܗܘܪ : ܨܝܕ ܐܒܐ ܐܬܪܝ ¹²ܙܠ̣ ¹³ܘܡܕܡ X¹ ܕܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܟܘܠ ܟܠܗ ܕܡܛ̣ܝܬ ܠܡܕܡ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܝXXX ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ X ܡܢܟ . X ܠܐ ܬܗܡܐ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܬܒܣܪ ܥܠ ܬܐܪܬܟ ܇ ܘܠܐ Xܢ ܬܫܪ
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܡܚܝܠܐ ܠܐ ¹ܬܬܚܪܐ ܟܣܝܐܝܬ̣ ܟܕ ܨܒܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܐܢܬ ܟܘܠܗ ܕܥܒ̣ܕܬ ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܐܘ ܕܥܒ̣ܕ ²ܝܬܝܪ XX4ܐ̇ܢ ܦ̇ܠܚ
AbbaIs:Ascet ܇ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܠܟ̣ ⁰ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ . ܫܒܘܩ ܐܢܬ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ ܡܛ̣ܝܬ ܕܬܥܒܕ ܗܠܝܢ ܆ ܠܣܪܝܩܘܬܐ ³⁸ܡܨܠܐ
AbbaIs:Ascet ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܗܠܝܢ ܝXXX ܏|ܬܫܟܚ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ X¹ ܠܗܝܢ̣ ܘܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ̣ X ²ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ̣̇ ܕܐܟܘܬܗ ܢܗܘܐ ܚܠܝܡܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ̣ ²⁵ܘܡܢ ²⁸ܒܣܪܗ̣ X ²⁷ܢ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ²⁸ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܢܦܫܟ ܕܡܫܬܓܫܐ̣ ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܠܐ ܦ̇ܩܚ ܠܟܝ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܒܠܘܟ ܒܠܝܢܘܕ X ²ܘܐܢ ܐ̇ܙܠܐܢܬ XX ¹ X XX ܐܢ ¹ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܐܚܝ̣ ܕܡܢܐ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܇ ܘܗܘܢܟ ³⁸ ܢܬܒܝܢ ³⁷ܒܪܓܫܝܟ̈ : ܐܢܬ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ³³ܒܒܝܬ X ܩܦܣܝܗܘܢ̈ XX . ³⁵ ܒܨܝ ܗܟܝܠ
AbbaIs:Ascet ܒܐܘܪܚܐ ܥܡ ܐܢܫ ܣܒܐ ܆ ܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܠܐ ܬܬܠ ܠܗ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܒܠܒܟ̣ ܟܕ ܠܬܚܬ ܚܐ̇ܪ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ¹ 80ܐܢ ܐܙ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܟ ܒܐܘܪܚܐ ܆ XX ܠܐ ܬܗܠܟ ܩܕܡܝܗܘܢ . X4ܐܢ ܐܢܬ . ¹ X0ܛܠܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܢܣܐܢ ܒܩܠܝܬܐ . ¹ XX ܐܢ ¹ܡܗܠܟ