simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܝܪ̣ܥ ܐܢܬ . ܒܦܠܓܗ ܕܝܢ ܕܠܠܝܐ ܢܘܪܐ ܡܢ ܐܪܒܥܬ̈ ܓܘܢܘܬܘ̈ ܐܢܬ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ܕܡܥ̣ ܘܐܡ̇ܪ . ܐܢܐ ܒܝܪܝ̣ ܡ̇ܦܨܝ ܐܢܐ ܡܢ ܚܛܗܟ .
JnEph:ActsEastSaints ܦܪܙܠܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܘܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܫܡ̣ܥ ܆ ܙܥ ܠܒܗ̣ ܐܢܬ . ܘ̇ܥܒܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܐܢ ܘܟܢܐX ܐܝܬܝܟ̣ ܫܝܦܝܪ ܬ̇ ܠܐ .
JnEph:ActsEastSaints . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡ̇ܨܥܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܠܡ ܐܚܝ ܠܐ ܨܥܪܬܟ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ̇ ܥܒܕܬ ܠܟ .
JnEph:ActsEastSaints ܬܘܒ ܣܗ̣ܕܬ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܕܠܐ ܙܪܥܐ ܐܬܝܠܕ ܆ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܐܢܬ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܙܪܥܐ ܐܬܝܠܕ . ܘܐܢ ܘܢܐ ܕܐܢܬ ܡܩܛܪܓ ܐܢܬ ܠܘ :
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܦܬܘܪܐ : ܘܡܬ̇ܒܣܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡܘܘܒܬܗ̈ ܕܝܗ̇ܘܒܐ ܆ ܐܢܬ ܇ ܘܛܒܣܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܬܒܠܒܠܘ . ܐܢ ܓܝܪ ܝܬ̇ܒ X
JnEph:ActsEastSaints ܠܡܕܒܪܐ ܘܡܨܠܐ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ ܕܡܕܒܪܐ ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܠܟ ܐܢܬ . ܠܐ ܢ̇ܨܛܕܘܢ ܒܟ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ ܇ ܕܢ̇ܦܩ XX XXXX
JnEph:ActsEastSaints ܠܟ . ܗ̣ܘX ܕܝܢ ܒ̇ܟܐ ܘܘܐ ܘܐܡܪ . ܘܝ ܠܝ ܡܪܝ ܫܒܘܩܝܢܝX ܡܪܝ ܐܢܬ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ . ܡܢܐ ܦܠܚܐ ܠܟ ܗܕܐ . ܡܢܐ ³ܚܐܫ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̇ܝ ܕܝܝܢ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܬܚ̇ܡ̣ܢܝ ²ܠܝ ܆ ܕܩܕܡ ܐܢܬ ܘܘܬ . ܘܐܢ̣ܐ ܐܡ̇ܪܬ . ܕܐܘܡܝ̣ܬ ܕܐܬܪ ܆ ܟܕ ܐܢܬ . ܠܐ ܚ . ̇ܣܪ
JnEph:ActsEastSaints ܒܡܠܐ̈ ܕܠܘܬ ܕܘ̇ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ· ܐ . ܐܢܬ ܘܐ̇ܬܕܡܪ . ܘܐܡ̇ܪ ²ܠܗ . ܐܪܐ ܦܠܢ̣ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡ . ̇ܬܒܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ ܠܩܒܪܐX X ܚܫܘܒ ܕܡܠܘܐ ܐܢܬ . ܘܐܢܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܢ ܐܢܬ ܢܣܒܪܘܢX ܕܠܩܒܪܐ ܡ̇ܠܘܝܢ ܠܢ ܆ ܘܟܢܐ ܐܚܝ ܘܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܣ̣ܪܐ ܟ̇ܘܣܝܬܐ . - ܥܠܝܝܢ ܠܐ ܓ̇ . ܚܟ ܘܘܝܬ . ܘܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܩܠܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܐܘܒܝܐ ܙܩܝܦܐ ܫܦ̇ܠ ܠܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܪܡ̣̇ܐ ܠܟ ܬܫܥܝܬܐ̈ . ܘܠܘܝ ܕܝܢ ܣܩܥܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬ̣ܒܥܐ ²ܒܗ ܬܘܕܝܬܐ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܘܢ ܆ ܘܚܪ ܒܝ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ . ܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܕܝܢ̈ ܘܘܝ̈ . ܐܢܬ ܘܒ̇ܟܐ ܘܘܐ . ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܟ̇ . ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܐܡܪ ܣܘܥܪܢܟ ܆ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܠܡܢܐ ܡܠܐ . ܝܬ ܠܝ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܫ̇ܦܥ ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܐܬܪܟܪ̈ ܠܗ ܣܟܠܘܬܗ . ܘܗܫܐ ܐܢ ܨܒ̇ . ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܡܢ ܪܘ̣ܛܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܠ . ܘܡܪܢ ܢܨܠ̣ܚ ܠܟ ܐܢܬ X ܕܝܢ . ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܥܟܪܢܐ ܕܬܦܘܩ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨ ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚܝܠܘ ܆ ܐܝܟ X ܕܨ̇ ܒ̣ܝܬ ܣܥܘܪ̈ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܘܢܐ ܒܫܒܗܪܢܘܬܗ ܐܢܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒܗ ³ܠܨܒܝܢܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢ ܘ̣ܘ ܕܡܬܡ̣ܨ ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܣܝ̇ܓܝ : ܘܠܐ ܡܡܠ ܐܢܬ̣ ܘܡ̇ܦܪܓܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܩܠܝܠ ܆ Xܗ̣ܘ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܘܬܘ ܘܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX ܠܗ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܒ̣ܘܢ¹ ܐܒܝܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܘܢ . ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝ̇ܬܝ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܐܢܬ ܕܠܐܟܣܢܝܐ ܕܐܬ̇ ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܆ ܫ̇ܐܠܘܗܝ̣ ܕܡܝܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣̇ܪ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܠܨ ܐ ܥܠ ܥܘܩܒܐ . ܡܐ ܕܒܪ ܐܕܡ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܚܢܢ . ܘܬܘܬܒܐ̈ . ܐܠܐ ܨܒܝܢܢ ܕܢ̇ܐܠܦ ܕܡܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܕܡܥܘܗܝ̈ ܡܢ ܫ̣ܠܝܐ ܫܦ̣ܥܝ̈ . ܘܟܕ ܥ̣ܨܐ ܢܦܫܘ ܕܢܚ̇ . ܐܢܬ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܡܠܠܢܢ ܥܡܗ : ܘܫܐܠܢܝܗܝ ܕܡܢ ܐܝܟܐ