simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܝ ܒܟܝ ܇ O⬩ܗܟܢܐ ܕܝܢ ⁸ܚܫܝܒܢ̈ ܠܝ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ⁵ܠܝ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܆ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̇ܝܬ ܠܢܦܫܝ : ܕܚܘܪܝ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܨܐ ܗܘ̣ܝܬ ܕܗܕܐ ܬܥܒܕ ܆ ܡܢܐ ܣܘܢܩܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܐܢܬ ¹⁴ܘܢܒܠܥ̣ ܡ̇ܨܐ ܆ ܕܢܥܩܘܪ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܝ . ܐܠܘ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet : ܕܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ̣ ¹ܡܟܝܠ ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܢܬܦܪܩ ܇ ܐܘ ܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . 0 4ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܕܟܠܗܝܢ ܫܡ̣ܠܝܬ . ܠܐ ܓܝܪ ³ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܬܠܬܐ Xܢ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ̣ ¹ܡܟܝܠ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝ ܆ ²ܛܥܝܬ ܒܗܕܐ ܕܣ̇ܒܪ
AbbaIs:Ascet ¹³ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܡܟܝܠ ܝܡܗ XX X X¹ ⁷ܝ̇ Xdd X X¹ ܐܢܬ X ܠܟ ¹0ܘܠܐ ܫܒ̇ܩ ¹¹ܠܟ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܇ Xܝ X ܡܫܪܐ ¹²ܐܢܬ ܐܦ
AbbaIs:Ascet ܡܫܪܐ ¹³ܝX ܘܡܫܪܐ ¹² X ܡܚܝܬ |ܘܒܠܥܬ ܆ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܐܢܬ X X¹ ⁷ܝ̇ Xdd X X¹ ⁰ܒܝܫܐ̈ dd X¹ܕܒܝܫܘܬܐ X ⁵ܘܕܠܐ ⁴ Xܐܦ
AbbaIs:Ascet ܡܐܢܝܟ̈ . ² 4ܚܡܪܐ̣ ܐܢ ܐܬܥ̣ܨܝܬ̣ ¹ܬܠܬܐ ܟܣܝܢ̈ ²ܘܠܐ ܐܢܬ ³ X ܐܒܘܟ ܐܘ ܐܚܘܟ ܕܒܣܪܐ . X ܠܐ ܬܒܣܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ ¹ܡܐ ܕܫ̇ܠܚ
AbbaIs:Ascet ܒܗ . X 6ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܒܣ̇ܐ ܒܬܫܡܫܬܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܦ̇ܚܐ XX ܐܢܬ ¹ܬܠܬܐ ܟܣܝܢ̈ ²ܘܠܐ ܬܘܣܦ X . ⁰ X ܘܠܐ ܬܥܒܪ ܒܐܬܪܐ ܕܫ̇ܪܥ
AbbaIs:Ascet ¹ܒܩܠܝܬܟ̣ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬ ܝܨܦ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܕܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܟ̣̈ ܐܢܬ ܬܬܡܚܠ ܩܕܡ ܣXܢXܝ ܘܗ̣ܘ ܢܬܝܫܢ ܥܠܝXܝ X ¹ X X0ܟܕ ܝܬ̇ܒ
AbbaIs:Ascet ܒܡܪܝܐ . 0O⬩ ³ XXX X0ܐܢ ܗܘ̣ܝܬ ܝܬ̇ܒ ܒܩܠܝܬܐ̣ ܐܝܨܦ ܐܢܬ ¹ܒܟܠ ²ܝܘܡ : ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
AbbaIs:Ascet ܘܐܚܝܟ̈ ܇ ܘܟܠ ܚܕ ¹³ܡܢܟܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܢܗܘܐ ܒܫܠܝܐ̣ ܘܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ¹¹ܐܝܘܒ ܠܐܒܐ ܦܘܐܡܢ : ܥܒܕ ¹² ܚܘܒܐ̣
AbbaIs:Ascet ܦܪܨܘܦܗ ܕܦܬܟܪܐ̣ ²²ܘܒܪܡܫܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܝܬ ܠܗ : ܫܒܘܩ ܐܢܬ X ¹ܠܐܒܐ ܐܝܘܒ : ܚܙܝܬܟ ܐܒܐ ²0ܒܗܕܐ ܫܒܬܐ̣ ²¹ ܕܪܓ̇ܡ
AbbaIs:Ascet ²0ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܫܒܬܐ ܇ ²¹ ܒܪܢܫܐ ܡܗܝܡܢܐܐܡ̇ܪ ²²ܠܨܠܡܐ : ܐܢܬ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̣̈ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝܝX XXܐܒܐ ܦܘܡܝܢ : |ܡܢܘ ܕܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ܐܒܘܢ̣ ܥܒܕܝܢ X ܚܢܢ ܇ ܫܡܥܝܢܢ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܢ . XX ܐܢܬ ²⁹ܟܕ ܥܒܕܝܢ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐܒܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪܝܢ : ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܠܢ . XX ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܒܐ ܦܘܐܡܢ ܕܩܘܝܢܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܟܠܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܒܘܢ̣ ܥܒܕܝܢ X ܚܢܢ ܇ ܫܡܥܝܢܢ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܆ ⁷ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . 0O⬩ ܝ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܝ ܕܝܘܡܪܗܘܢ ܕܣܒܐ̈ X ܐܢܬ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ : ܗܘܝ ⁸ܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ XX
AbbaIs:Ascet . 0O⬩ ܝ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܝ ܕܝܘܡܪܗܘܢ ܕܣܒܐ̈ X ⁹ܦܘܦܢܛܝܣ X ¹ X X ² ܝ ܐܢܬ ⁸ܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ XX ܐܢܬ ܆ ⁷ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܒܗ̣ ܘܡܬܢܝܚ ܐܢܬ . X Xbܗ̇ܝ ܓܝܪ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܩܒܠܬ ܠܐܠܝܫܥ ܐܢܬ ܢܛܪ ⁵ܢܦܫܟ ܕܠܐ ⁸ܢܗܘܐ XX ܠܟ ܥܢܝܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܕܥܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet . X Xbܗ̇ܝ ܓܝܪ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܩܒܠܬ ܠܐܠܝܫܥ ܡܛܘܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܬ XX ܠܟ ܥܢܝܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܕܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܗ̣ ܘܡܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܇ ܛܠܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܕܬܛܪ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ . X ܐܢܬ ܬܐܬܐ ܒܝܢܬܢ ܡܠܬܐ Xܝ ܕܥܠܡܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܣܒܐ : ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ